Yeni Zelanda

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın görseli,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi ve içerikleri,(Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
  (Tescili talep edilen marka farklı dile ait herhangi bir özellik içeriyorsa tercümesi gerekmektedir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından yürütülen bir inceleme süreci söz konusudur. Bu süreç içerisinde tescile engel herhangi bir durum olmaması haline ise, tescil kararı verilerek, sçz konusu marka ülke mevzuatı çerçevesinde üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı veya gelen itirazların kabul edilmediği durumda, marka tescili kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle belirli bir süre kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname, (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname,
 • Tasarıma konu ürünün teknik çizimi,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve esasa ilişkin iki aşamalı bir inceleme işlemi yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde tescile engel herhangi bir durumun olmadığına karar verilmesi halide, ilgili başvuru tescil edilerek, resmi bültende yayınlanmaktadır. 

 

Tescilli tasarımın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır ve 10 yıl daha uzatılarak toplamda 15 yıl koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda koruma süresinin bitiminden itibaren en geç 6 ay içerisinde ek ücret ödenerek yenileme talebi yapılabilmektedir. Bu sürede de yenileme yapılmaz ise tasarım tescil hakkını kaybetmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekâletname ,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler), (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İstemler başvuru sonrası 12 ay içinde teslim edilebilir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Patent Başvuru süreci; geçici (provisional) başvuru şeklinde başlamaktadır. Geçici başvurunun 1 yıl süresi olup, buluş konusu başvuru, resmi ofis tarafından incelenmemektedir. Bu başvuru, buluş sahibine sadece başvuru tarihi önceliği (rüçhan hakkı) tanımaktadır. Bu şekilde ilk başvurunun yapılmasının sebebi ; buluş sahibine tekniğin bilinen durumunu ve istemleri sunmak için 12 aylık ek süre tanımaktır.

 

İstemler sunulduktan sonra, başvuru konusu buluş, patent mevzuatına uygun olarak patentlenebilirlik kriterlerine göre incelenmektedir. Bu süreç yaklaşık 15-18 ay sürmektedir. Belirtilen süre içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmediği durumda tescil kararı verilerek, söz konusu başvuru resmi bültende yayınlanmaktadır. Ülke mevzuatına göre 3 aylık yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar patent başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen süre içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak belge verilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, istemlerin resmi ofise teslim edildiği tarihten sonraki 4. , 7. ve 10. ve 13. Yılın başında belirlenen vize ücreti ödenmelidir. Bu sürelerin kaçırılması durumunda ek bir ücret karşılığında 6 ay içinde gerekli ödemeler yapılabilir. Bu sürede de belirtilen vize ücreti ödenmez ise patent tescil hakkını kaybetmektedir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakkı başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. Eserin koruma şartları bu ülkenin ve uluslararası anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi
 • Vekaletname,
 • Eserin kopyası, (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 • Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,
 • Eserin ayrıntılı tanımı

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi telif hakkı başvurusu yaptıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra eserin türüne göre farklılık göstermekle beraber genellikle 50 yıl daha hak sahibi için koruma devam etmektedir. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde ise koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo