Bulgaristan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Bulgarca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örnekleri (7×7 cm ve 2 adet olmalıdır.)
  (Renkli bir marka ise renkler belirtilmelidir. Eğer markada Kiril ve Latin harfleri dışında kelime elemanları varsa bunlar tanımlanmalıdır.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Bulgarca diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvuru sonrası 3 ay içinde sunulabilir. Belgenin aslı olması gerekmektedir. Tercüme esas olarak istenmemektedir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından 2 ay süre ile şekli ve tescil edilebilirlik yönünden ön bir inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik olması durumunda 2 aylık süre içerisinde tamamlanması talep edilmektedir. Eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte 3 aylık süre içerisinde ikinci ve detaylı bir inceleme daha yapılmaktadır. Tescile engel her hangi bir durum olmaması halinde ise, tescili talep edilen markanın, 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı yada gelen itirazların kabul edilmediği durumda, tescil kesinlik kazanarak 1 ay içerisinde belge ücretinin ödenmesiyle birlikte tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir. Tescil tarihi itibariyle 5 yıl süresince kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Bulgarca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve dahil olduğu sınıf,
  (Bulgarca dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli
  (Her bir tasarım için bir veya daha çok görsel gerekmektedir. Aynı sınıf içerisindeki birden çok tasarım aynı başvuru kapsamına alınabilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası 3 ay içinde sunulabilir.)
 • Başvuru, inceleme ve rüçhan hakkına ilişkin ücretin ödendiğini gösterir belge gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre 2 ay içerisinde şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunması durumunda 1 ay içerisinde tamamlanması talep edilmektedir. Şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvuru sahibine tescil, yayın ve tescil belgesi ücretinin ödenmesi için 1 aylık süre verilerek, ücretin ödenmesiyle birlikte ortalama 1 aylık süre içerisinde tasarım tescil belgesi düzenlenmektedir.

 

Resmi ofis bülteninde tescil edilmiş bütün tasarımlar yayınlanmaktadır. Başvuru sahibinin talebi doğrultusunda yayın, başvurudan itibaren 30 aya kadar ertelenerek tasarım gizli tutulabilir. Bu süre içerisinde 27. aya kadar başvuru sahibi yayını gerekli ücreti ödeyerek talep edebilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre üçer kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Bulgarca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Bulgarca dilinde hazırlanmalıdır. Üç kopya olmalıdır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin belge,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası 3 ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme gerçekleştirilmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik varsa 3 ay süre içerisinde tamamlanması talep edilir. Başvuru sahibi tarafından başvuru tarihinden itibaren 13 ay içerisinde maddi inceleme talebi yapılabilir. Bu taleple birlikte inceleme ve yayın ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Eğer, herhangi bir inceleme talebi yapılmaz ise; patent, başvuru sahibinin tercihine göre faydalı model olarak tescil edilmektedir. Yayın ile birlikte üçüncü kişil veya kurumlar patente ait bilgilere ulaşabilir ve yayından itibaren 3 aylık süre içerisinde mevzuat çerçevesinde başvuruya yönelik itirazda bulunabilmektedir.

 

İnceleme raporu sonucu ile birlikte tescile engel bir durum olmadığı takdirde patente yönelik yıllık ücretlerin ve tescile yönelik yayın ücreti ve belge ücretinin ödenmesi talep edilerek tescil kesinlik kazanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 1. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 4 yıldır. Bu süre talep ve gerekli ücretin ödenmesi halinde üçer yıllık iki dönem daha uzatılabilir. Faydalı model için toplam koruma süresi 10 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo