Rusya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Rusça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  ( Resmi ofis talep eder ise imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onayı gerekmemektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın 10 adet logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası 6 ay içinde sunulabilir.)

Not : Tüm dokümanların Rusça çevirisinin verilmesi zorunludur ve başvuru yapıldıktan sonra en geç 2 ay içinde resmi ofise sunulması gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme bir ay içerisinde yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Bu süreç ortalama 12 ay sürmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi bir ay içinde verilmektedir. Tescil kararından bir ay sonra ilgili karar resmi bültende yayınlanmakt ve İlk 5 yıl içinde üçüncü kişi/kurumlar marka tesciline itiraz edebilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre on’ar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 3 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Rusça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekaletname,
  (Resmi ofis talep eder ise imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onayı gerekmemektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

Not : Tüm dokümanların Rusça çevirisinin verilmesi zorunludur ve başvuru yapıldıktan sonra en geç 2 ay içinde resmi ofise sunulması gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve esasa ilişkin ilk inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilerek, ilgili karar resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 15 yıldır. Bu süre bir kez on yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Rusça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Buluş Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (Resmi ofis talep eder ise imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onayı gerekmemektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Rusça çevirisi ayrıca talep edilmektedir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Buluşa konu ürünün görsel anlatımı
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

Not : Tüm dokümanların Rusça çevirisinin verilmesi zorunludur ve başvuru yapıldıktan sonra en geç 2 ay içinde resmi ofise sunulması gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve patent alınabilirlik kriterlerine ilişkin ilk inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar oluşmaz ise, söz konusu patent talebi, başvuru tarihinden 18 ay sonra resmi bültende yayınlanmaktadır. Patent başvurusuna ilişkin ilk yayın patent haklarının ve rakiplerin korunması açısından, olası patent araştırmaları için bilgilendirmeye yöneliktir. Başvuru sahibi tarafından tam inceleme talebi ilk 3 yıl içinde yapılmalıdır. Bu talep sonrasında, başvurunun gerekli nitelikleri sağladığı belirlendiğinde buluşun tesciline karar verilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, tescil tarihine kadar biriken yıllık vize ücretleri tescil kararından sonraki 6 ay içinde ödenmelidir. Bundan sonraki dönemlerde ise; her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 13 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmalar şartlarına ve ülke mevzuatına göre belirlenir.

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Eserin türüne göre gerekli görülen dokümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra yeni mevzuat kapsamında her eserler için aynı olmamakla birlikte koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo