Kolombiya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İspanyolca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi İspanyolca diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası dokuz ay içinde İspanyolca çevirisi sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme bir ay içerisinde yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, bir kez resmi bültende yayınlanmakta ve 30 gün içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ve/veya gelen itiraz/itirazların kabul edilmemesi halinde, tescil kesinlik kazanarak, koruma sağlanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri;  İspanyolca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Başvuru sahibi ile tasarım sahibi aynı kişi değilse hakların devrini gösteren bir devir sözleşmesi gerekmektedir.
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
  (İspanyolca değil ise çevirisi verilmelidir.)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası dokuz ay içinde İspanyolca çevirisi sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda tasarımın tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre bir kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri;  İspanyolca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri
 • Buluş Sahibi Bilgileri
 • Vekaletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Başvuru sahibi ile buluş sahibi aynı kişi değilse hakların devrini gösteren bir devir sözleşmesi gerekmektedir.
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İspanyolca değil ise çevirisi verilmelidir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (İspanyolca çevirisi sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru sahibi tarafından 6 ay içerisinde maddi inceleme talebi yapılmalıdır. Bu süreç içerisinde yapılan değerlendirmede herhangi bir olumsuz karar bulunmadığı durumda tescil kararı verilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, tescil itibari ile her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri;  ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların ve ülkenin kendi mevzuatına göre belirlenir. 

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi
 • Vekaletname
 • Eserin kopyası,
  (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 • Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,
 • Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Her eser için geçerli olmamakla birlikte sahibinin ölümünden sonra koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo