Afganistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise doğrudan başvuru ile yapılabilmektedir. (Afganistan, Paris Sözleşmesi, WIPO ya da diğer uluslararası anlaşmalara taraf olmamaktadır, bununla birlikte karşılıklılık ilkesi kapsamında öncelik hakkı tanınabilir. )

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri (isim, adres, yasal durum)
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir. Ayırca Afganistan Konsolosluğunca onaylanmış olmalıdır. )
 •  Koruma altına alınması istenen markanın ya da logonun 10 adet örneği,
 •  Nice Sınıflandırması kapsamında tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, söz konusu başvuru, ülke mevzuatı çerçevesinde tescil edilebilirlik yönünden incelenmekte ve resmi ofis tarafından 15 gün içerisinde başvurunun kabulü ya da reddine karar verilmektedir. Başvurunun kabul edilmemesi durumunda ret gerekçelerinin açıkça belirtildiği yasal tebliğat yapılmakta ve başvuru sahibi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde iş bu karara itiraz edebilme hakkına sahiptir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, Resmi Gazetede yayınlanmaktadır.

 

Ülke mevzuatına göre; yayın süreci iki kez gerçekleşmektedir. İlk yayın olası itirazlara yönelik olup, ikinci yayın markaya ilişkin tescil bilgilerini içermektedir. 

 

Marka başvurusunun resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 30 gün içerisinde ya da tescil edilmiş markanın tescil tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde üçüncü kişi ya da kurumlar marka başvurusuna ya da tescilli markaya itiraz edebilmektedir.

 

Söz konusu ülkede ortalama tescil süreci 12 ayda sona ermektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumuna yönelik mevcut kanunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte uygulamada, koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde işlem yapılabileceği varsayılmaktadır. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescilli markanın koruma süresinde 3 yıl boyunca kullanılmaması durumunda marka iptale konu olabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Afganistan’da tasarım tesciline ilişkin yasal bir zemin bulunmamaktadır.

 

Patent başvurusunda olduğu gibi ancak ihtiyati ilan yoluyla belirli bir koruma sağlanabilmektedir. Bu ilanlar hak ihlalleri ve tecavüz gibi durumlarda mahkemede delil olarak kullanılabilir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Ancak yerel gazetelerde İngilizce dilinde hazırlanmış bir İhtiyati İlan (the Cautionary Notice) yayınlanması ile gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu ülkede patent tesciline ilişkin kanuni boşluk bulunmaktadır. Bu nedenle de henüz patent başvurusu yapılamamaktadır.

 

İhtiyati İlan için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Buluş konusunu anlatan patent şartname metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Patent başvurusu ve tescili sürecinde mevzuattaki boşluk sebebiyle koruma için uygun olan tek yol İhtiyati İlan olmaktadır. Detaylı biçimde düzenlenmiş ve günlük yayın yapan bir gazetede yayınlanan bu ilan herhangi bir resmi kayıt altına alınmamakla birlikte gelecekte söz konusu ülkede patent korumasına yönelik bir kanuni düzenleme olduğu takdirde öncelik hakkının kazanılması açısından bir temel oluşturabilecektir.

Telif Hakkı (Copyright)

Edebi ve sanatsal eserlerin korunmasına dair Bern Konvansiyonu’na üye olan söz konusu ülkede tek bir başvuru ile üye olan 160’tan fazla ülkede telif hakkı konusu eserlerin korunması mümkün olmaktadır.

 

Bunun dışında Afganistan’da telif haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo