Sırbistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Sırpça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir. Başvuruda vekâletname aslı verilmesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın 8×8 cm ebadında logo örneği.
  (Marka renkli ise, 3 adet renkli baskı (8 x 8 cm) gereklidir.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Sırpça diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Eğer Sırpça dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme ve esasa yönelik (benzerlik, ayırt edicilik vb. ) bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre tescil edilmektedir. Tescille birlikte marka 2 ay süreyle yayınlanmaktadır. Söz konusu ülkede marka başvurularına yönelik bir itiraz süreci bulunmamaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir. Sırbistan’da marka başvurusundan tescile kadar olan süreç 1-3 yılı bulmaktadır.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Ürünlerin, paketlemelerin üzerine marka işaretinin konması, korunma kapsamındaki markanın ürün depolanması, hizmet sağlanması vb. amaçlarla kullanılması, koruma kapsamındaki marka kapsamındaki ürünlerin ithalat, ihracat ya da transit edilmesi, koruma kapsamındaki markanın iş ile ilgili dokuman ve reklamlarda kullanılması kullanma kapsamında kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Sırpça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir. Başvuruda vekâletname aslı verilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  (Sırpça dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (çift olarak görseller maksimum 16 x 16 cm olarak en yüksek kalitede hazırlanmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı ve Sırpça diline tercüme edilmiş olmalıdır. Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun yayınlanmasına karar verilir. Yayınla birlikte tasarım tescil edilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 25 yıldır. İlk beş yıl için tek ücret karşılığında koruma sağlanmaktadır. 6. Yıldan 25. Yıla kadar ise yenileme yıllık yapılmaktadır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Sırpça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri ve hakların devrine ilişkin imzalı beyannamesi,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir. Başvuruda vekâletname aslı verilmesi gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve Sırpça diline tercüme edilmiş olmalıdır. Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve/veya olumsuz karar verilmediği takdirde patent başvurusu 18 ay süre sonunda resmi ofis bülteninde yayınlanmaktadır. Resmi bültende yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuru sahibi mevzuat çerçevesinde inceleme talebinde bulunabilmektedir. PCT başvurularında; araştırma talebi için rüçhan tarihinden itibaren 31 ay içinde talep yapılmalıdır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direk, ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Yazılı eserler, bilimsel ve artistik eserler, yaratıcılık anlamındaki diğer alanlardaki yaratımlar telif hakları kapsamına girmektedir. Yazılı eserler, tiyatroya ilişkin eserler, gazeteler, bilgisayar programları, filmler, müzikal eserler, koreografik eserler, resimler, çizimler vb., fotoğraflar ve heykeller, mimari eserler vb. bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. Ortaklaşa yapılan eserlerde, 70 yıllık süre eserin resmi olarak yayınlandığı tarihte başlamaktadır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo