Polonya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Lehçe dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olması gerekmemektedir. Başvuruyu takiben ilk 1 ay içinde resmi ofise teslim edilmelidir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesine ilişkin bilgiler,
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından tam bir inceleme süreci söz konusudur. İlk olarak ön inceleme/şekli inceleme yapılmakta, ret/kabul kararına göre ikinci esas inceleme yapılmaktadır. İkinci inceleme olan esas inceleme sonucu raporuna göre marka başvurusu reddedilmekte ya da tescil kararı verilmektedir. Bu süreç sonunda herhangi bir olumsuz karar olmaz ise başvuru, 6 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Bu süreç sonunda herhangi bir itiraz olmadığı ya da gelen itirazların kabul edilmediği takdirde, tescil kesinlik kazanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olmuştur. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Lehçe dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname
  (Tüzel kişi başvurularda imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmemektedir.)
 • Tüzel kişi başvurularında Ticari Sicil Kaydı örneği gerekmektedir.
 • Tasarıma konu ürünü ve karakteristiklerini anlatan tarifname,
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvurudan itibaren 3 ay içinde İngilize,Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinden birinde değilse noter onaylı tercümesi ile birlikte sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilerek tescil ve yayın ücreti 3 ay içerisinde ödendikten sonra tescil belgesi verilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre beş kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Lehçe dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname
  (Tüzel kişi başvurularda imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmemektedir.)
 • Tüzel kişi başvurularında Ticari Sicil Kaydı örneği gerekmektedir.
 • Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşme gerekmektedir. (2 ay içerisinde resmi ofise sunulmalıdır.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvurudan itibaren 3 ay içinde İngilize,Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinden birinde değilse noter onaylı tercümesi ile birlikte sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz karar oluşmadığı takdirde patent başvurusu kabul edilerek gerekli tescil ve yayın ücreti ayrıca ilk yıllık vize ücreti 3 ay içerisinde ödendikten sonra tescil kararı yayınlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Ödenen patent tescil ücretinin ardından başvurunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibi kişisel bilgileri,
 • Telif hakkına konu ürüne ilişkin bilgiler (başlık, yaratılış tarihi, tanımı),
 • Vekâletname,
 • Eserin kopyası,
  (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
  Not Gerekli hallerde resmi ofis tarafindan talep edilecek farkli evraklar olabilecektir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo