Endonezya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce olarak ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın max 9×9 cm ebadında renkli ise 24 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, 
 •  Tek bir başvuru en fazla 3 sınıf içerebilir.
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (İngilizce değilse noter onaylı tercümesi sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden ilk 9 ay içerisinde incelenmektedir. BBu süreç içerisinde tescile engel her hangi bir durum olmaması halinde ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 12 ay içinde yapılabilmektedir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, konsolosluk onaylı hakların devrine ilişkin sözleşme ve ingilizce tercümesi gerekmektedir. 
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
 • ( İngilizce olarak verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün 5 set görsel anlatımı,
 • (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 •  • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 3 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilmektedir. Belirtilen süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilme hakkı sahiptir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği takdirde söz konusu başvuru için, “yenilik” incelemesi sürecine geçilmekte ve bu süreç içerisinde de herhangi bir olumsuz karar verilmemesi halinde tescil kesinlik kazanmaktadır.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce olarak ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşme ve ingilizce tercümesi gerekmektedir. 
 •  Buluş konusunu anlatan 3 set patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) (Endonezya diline çevrilmesi gerekmektedir.)
 •  Buluş konusuna ilişkin 3 set teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli olarak inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz durum olmaz ise patent başvurusu resmi bültende yayınlanmaktadır. Ülke mevzuatı çerçevesinde yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise; patent, başvurusu, sahibinin sorumluluğuna bırakılarak tescil edilmektedir. 

 

Geçici Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bunun yanında başvuru tarihini takip eden ilk 36 ay içerisinde söz konusu buluş için, “patentlenebilirlik” yönünden inceleme talep edilebilmektedir. İnceleme talep edilen patentin koruma süresi; 20 yıldır. 

 

Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. 

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi 
 •  Vekaletname
 • (Eser sahibi tarafından imzalanarak noter onayı gerekmektedir.)
 •  Eserin 5 set kopyası,
 • (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,
 •  Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo