Beyaz Rusya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Rusça veya Belarusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir. Noter onayı gerekmemektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örneği, 5 logo örneği (8 x 8 cm) veya renkli talep edilirse 10 logo örneği; (kelime markalarında Kiril Alfabesi kullanılması önerilmektedir.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Belarusça veya Rusça diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesine ilişkin bilgiler (3 ay içinde belge verilmelidir. Paris Sözleşmesine göre rüçhan hakkının kullanımı için 6 ay süre içinde başvurulması gerekmektedir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk olarak ön inceleme/şekli inceleme yapılmakta, ret/kabul kararına göre ikinci esas inceleme yapılmaktadır. İlk inceleme sonucuna göre 2 ay içerisinde eksik belgelerin ya da bilgilerin tamamlanması istenmektedir. İkinci inceleme olan esas inceleme sonucu raporuna göre marka başvurusu reddedilmekte ya da tescil kararı verilmektedir. Yayın kararı ile birlikte yayın ve tescil belgesi ücreti 3 ay içerisinde ödenmelidir. Başvuru süreci ortalama üç yıl sürmektedir. Bu süre talep edilirse hızlandırılmaktadır. İnceleme sürecinde benzer ya da aynı marka araştırması yapılmamaktadır. Marka tescili sonrasında Belarus Resmi Fikri Mülkiyet Gazetesinde 6 ay süre ile yayınlanmaktadır. Belarus’ta marka başvuru ve tescil sürecine ilişkin itirazların resmi olarak göz önüne alınmasına dair bir prosedür bulunmamaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. (25.01.2010 tarihi öncesi markalar için bu süre 5 yıldır.) Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam, basılı yayın, reklam panoları, sergiler, Belarus tarafından düzenlenen fuarlarda yer alması ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Belarusça ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü ve karakteristiklerini anlatan tarifname,
  (Aynı sınıfta olması kaydıyla çoklu başvuru yapılabilmektedir. Belarusça ya da Rusça dillerinden birinde verilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli (7 kopya olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 6 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre bir kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Belarusça ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı)
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşme gerekmektedir.
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Belarusça, Rusça ya da bir başka dilde olabilir, Eğer Belarusça ya da Rusça dillerinde değilse, yeminli tercümesi 2 ay içerisinde verilmelidir. Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (noter onaylı kopyası başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, mevzuat çerçevesinde başvuru sahibi tarafından 18 ay içerisinde maddi inceleme talebi yapılabilmektedir. Bu süre sonunda 2 ay içerisinde gerekli ücretlerin ödenmesi koşulu ile patent başvurusunun yayınlanmasına karar verilir. Yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar tarafından ülke mevzuatı çerçevesinde söz konusu başvuruya itiraz edilebilmektedir. Herhangi bir ret ya da itiraz olmaması durumunda patent başvurusunun tescili kesinlik kazanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Mevzuatta belirtilen bazı koşullarda bu süre 5 yıl daha uzatılabilmektedir. Yayın ücreti ile birlikte eşzamanlı ödenen ilk yıllık ücretin ardından patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 8 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt (yazılı eserlere ilişkin 02.05.2008 tarihli kanun, kitle iletişim araçlarına ilişkin 17.08.2008 tarihli yasa, 03.09.2008 tarihli telife ilişkin değişikliklere ilişkin kanun kapsamında) ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. Esas olarak Belarus’ta bilgisayar programlarına ilişkin telif hakkı koruması bulunmaktadır. Belarus’ta telif hakkı koruma süreci ortalama 1-2 ay sürmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibi kişisel bilgileri,
 • Telif hakkına konu ürüne ilişkin bilgiler (başlık, yaratılış tarihi, tanımı),
 • Bilgisayar programına ilişkin örnekler, kodlar, interface,
 • Vekil aracılığı ile işlemlerin yapılması durumunda vekâletname,
 • Gerekli hallerde diğer dokumanlar,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Koruma süresi, eserin yayınından itibaren telif hakkı sahibinin hayatı boyunca ve söz konusu ülke mevzuatına göre başka şekilde belirtilmedikçe, sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıl süresincedir.

 

Ortaklaşa yapılan eserlerde, 70 yıllık süre eserin resmi olarak yayınlandığı, ortaya çıktığı tarihte başlamaktadır. Eğer anonim ya da takma isimli bir eser sahibi bulunmaktaysa aynı kural geçerlidir.

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo