Finlandiya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Finlandiya veya İsveç dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı, kopyası yeterlidir.)
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örneği,
  (Kelime markası ise formda birer adet yazımı, figüratif ya da kelime ile birlikte figür markası ise, markanın bir adet 8×8 cm boyutunda logo örneği formda yer almalı ve 10 adet örneği eklenmelidir).
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Fince veya İsveççe hazırlanmış olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi (Talep edilmesi halinde kopyası yeterlidir. Fince tercümesi gerekmemektedir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, iki ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. (İtiraz Fince ya da İsveççe yazılmalıdır.) Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ya da gelen itirazların kabul edilmediği durumda, tescil kesinlik kazanarak, tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Yenileme süresinin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Finlandiya dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı, kopyası yeterlidir.)
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  (Finlandiya dilinde verilmesi gerekmektedir. Çoklu başvuru yapılabilir)
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekil ve içerik bakımından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 2 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Yayın tarihinden itibaren 2 ay içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dörder kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir. Yenileme yapılırken vekâletname gerekmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Fince, İsveççe ya da İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. (Diğer dillerde başvuru yapılması halinde resmi ofise 18 ay içerisinde Fince tercüme verilmesi gerekmektedir.)

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı, kopyası yeterlidir.)
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İstemler ve özet kısmı Fince olmalıdır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Talep olması halinde verilmektedir. Fince tercümesi gerekmemektedir. Rüçhan tarihinden itibaren 16 ay içinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında inceleme yapılmaktadır. Herhangi bir eksiklik veya olumsuz bir karar verilmediği takdirde patent başvurusu başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra iki ayda bir yayınlanan resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın tarihinden itibaren 9 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar ülke mevzuatı çerçevesinde söz konusu başvuruya itiraz edebilmektedir. Belirtilen süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda patent tescili kesinlik kazanmaktadır. İlgili ülkede patent tescil süreci ortalama 2-3,5 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 1., 2. ve 3. yıllar için birlikte, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Medikal ürünler gibi bazı özel durumlarda koruma süresi 5 yıla kadar uzatılabilir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma ve başvuru şartları bu anlaşmaların ve ülkenin ulusal mevzuatına göre belirlenir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibi kişisel bilgileri,
 • Telif hakkına konu ürüne ilişkin bilgiler (başlık, yaratılış tarihi, tanımı),
 • Eserin kopyası
 • Gerekli hallerde diğer dokumanlar,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Her eser telif hakkına tabi değildir. Hangi tür eserlerin kapsam altında bulunduğu söz konusu yasada belirtilmiştir. Telif hakkı talepleri, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir.

 

Telif hakkı koruma süresi eserin yaratılması ile başlamaktadır. Eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresince geçerlidir.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo