Hong Kong

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Çince dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri ( başvuran tüzel kişi ise belirtilmelidir.)
 •  Vekaletname
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Ticari sicil kopyası ( tüzel kişi başvurularında şirket kaşesi ve imza gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 3 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir karar olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Çince dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim verilmelidir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun tesciline karar verilir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Çince dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra başvuru talebi resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayından sonraki 6 ay içerisinde resmi kayıt talebi yapılarak kayıt numarası alınmalıdır. Bunu takiben 2 ay içerisinde yürütülen inceleme sonunda, ülke mevzuatına göre herhangi bir eksiklik olmadığı durumda patentin yayınlanmasına karar verilmektedir. İkinci yayın tarihinden sonraki 6 ay içerisinde tescil talebinde bulunulmalıdır. Tescil talebinden sonra patent tescil talep numarası ile birlikte bir kez daha kayıt altına alınmaktadır. Ülke mevzuatına göre patentlenebilrlik kriterleri açısından incelenen patent başvurusu herhangi bir olumsuz durum oluşmadığı koşulda tescil edilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3.yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için kısa dönemlik patent başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 8 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. Koruma şartları ülke mevzuatına göre belirlenir. 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi 
 •  Vekaletname
 • (Eser sahibi tarafından noter onaylı ve Çince tercüme edilmiş konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Eserin kopyası,
 • (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,
 • Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Tüm eserler bu kapsama girmemekle birlikte genellikle sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo