Singapur

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri, 
 •  Vekâletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olması gerekmemektedir.)
 •  Tüzel kişi başvurularında Ticari Sicil Kaydı örneği,
 •  Koruma altına alınması istenen marka örneği, 
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, 
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesine ilişkin bilgiler,
  (Başvuru tarihi itibari ile 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 •  Başvuru kullanım niyetine dayalı ise beyanname verilmesi gerekmektedir.
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ilk olarak şekli inceleme yapılmakta olup, bu süreç sonunda herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi halinde, esasa dayalı ikinci inceleme sürecine geçilmektedir. Belirtilen süreçler sonunda tescile engel bir durumun olmadığı yönünde karar verilmesi ile başvurunun 2 ay süre ile yayınlanmasına karar verilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ve/veya gelen itirazların kabul edilmemesi halinde, tescil kesinlik kazanmaktadır. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre on’ar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek ücretlerin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay ya da 12 ay içinde yapılabilir. Bu süreler içerisinde yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname gerekli değildir.
 •  Tüzel kişi başvurularında Ticari Sicil Kaydı örneği,
 •  Tasarıma konu ürünü ve karakteristiklerini anlatan tarifname, 
 •  Tasarıma konu ürüne ilişkin görsel anlatım,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (rüçhan tarihi itibari ile 6 ay içinde İngilizce dilinde değilse tercümesi ile resmi ofise sunulmalıdır.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir şekli eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tescile karar verilerek, tescil belgesi düzenlenmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 15 yıldır. Bu süre beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilmektedir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname gerekli değildir.
 •  Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşme gerekmektedir.
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İstemlerin başvuru sırasında verilmesi zorunlu değildir, başvuru tarihi itibari ile 12 ay içerisinde resmi ofise sunulabilir.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (Rüçhan tarihi itibari ile 12 ay içinde, İngilizce dilinde değilse tercümesi ile resmi ofise sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü; 

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından inceleme işlemi yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi olumsuz bir karar verilmezse, başvuru ya da rüçhan tarihinden itibaren 18 ay sonra ilgili patent talebi için resmi bültende yayın kararı verilmektedir. 

 

Başvuru süreci içerisinde resmi ofise araştırma ve inceleme talebi 4 değişik şekilde yapılmaktadır.

 

14 Şubat 2014 öncesi başvurular için;

 •  Araştırma talebi başvuru tarihi itibari ile ilk 13 ay içinde ve inceleme talebi ilk 21 ay içinde,
 •  Araştırma talebi ve inceleme talebi birlilkte başvuru tarihi itibari ile ilk 21 ay içinde, 
 •  Araştırma talebi başka ülkenin araştırma raporu üzerine başvuru tarihi itibari ile ilk 21 ay içinde,
 •  Araştırma talebi başka ülkenin araştırma ve inceleme raporu üzerine başvuru tarihi itibari ile ilk 42 ay içinde yapılmalıdır.

 

 14 Şubat 2014 sonrası başvurular için;

 •  Araştırma talebi başvuru tarihi itibari ile ilk 13 ay içinde ve inceleme talebi ilk 36 ay içinde,
 •  Araştırma talebi ve inceleme talebi birlilkte başvuru tarihi itibari ile ilk 36 ay içinde, 
 •  Araştırma talebi başka ülkenin araştırma raporu üzerine başvuru tarihi itibari ile ilk 36 ay içinde,
 •  Araştırma talebi başka ülkenin araştırma ve inceleme raporu üzerine başvuru tarihi itibari ile ilk 54 ay içinde yapılmalıdır.

 

Yayından itibaren araştırma ve inceleme sürecinin sonuna kadar söz konusu başvuruya üçüncü kişi ve/veya kurumlar tarafından itiraz edilebilmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde patent tescili kesinlik kazanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk dört yıllık toplam vize ödemesi sonrası 5. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Eser sahibi kişisel bilgileri,
 •  Telif hakkına konu ürüne ilişkin bilgiler (başlık, yaratılış tarihi, tanımı),
 •  Vekâletname,
 •  Eserin kopyası,
 •  (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü; 

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruma süresi, eserin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo