Almanya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Almanca dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname ,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği
  (Marka siyah-beyaz değil, renkli ise renkler ayrıca belirtilmelidir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın türü belirtilmelidir.
  (kelime markası, figüratif marka, üç boyutlu marka, ses markası, teknik marka, vb.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası altı ay içinde sunulabilir.)
 • Ortak marka başvurusu yapılabilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve mevzuatta belirtilen mutlak ret nedenleri bakımından inceleme yapılmakta olup, üçüncü kişilere yönelik hak ihlalleri ve tescili talep edilen marka ile benzer ya da aynı marka olup olmadığı hususları incelenmemektedir. Mutlak ret nedenlerine örnek olarak; ayırt ediciliğin olmaması, genel kullanımı engelleyici tanımlayıcı unsurların bulunması, açıkça karıştırılma ihtimalinin olması, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması, bir ülke/eyalete ait amblem içermesi sayılabilir.

 

Bu inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik veya tescile engel bir karar verilmemesi halinde marka başvurusu için tescil kararı verilmektedir. Tescil kararı verilen marka, 3 ay süre ile yayılanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Beliritlen süre içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde tescil geçerliliğini korumaktadır. İtirazın kabul edilmesi veya taraflar arasında herhangi bir anlaşma olmaması durumunda ise markanın iptaline karar verilmektedir.

 

Genel olarak ilgili ülkede marka başvuru süreci 7-8 ay sürmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. (Başvurunun yapıldığı ayın son gününe kadar geçerlidir.) Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin geçmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi itibariyle 5 yıl süresince kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Almanca dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname,
  (En az bir ortak sınıfa sahip tasarımlar için çoklu başvuru yapılabilir.)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Her bir tasarım için en fazla 10 adet resim)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvuru sonrası 6 ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde esasa ilişkin inceleme yapılmamaktadır. Talep edilirse tasarımın pazardaki tutunabilirliğini ya da tescil sürecinde gizli tutulması gibi nedenlerle tasarım başvurusunun yayını 30 aya kadar ertelenebilmektedir. Erteleme süresinde gerekli ücretin ödenmesi ile koruma süresi 5 yıla çıkartılabilir.

 

Şekli inceleme sürecinde herhangi bir olumsuz karar verilmediği durumda, başvurunun yayınlanmasına karar verilmektedir. Yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Söz konusu başvurıya, herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda tescil kararı verilerek ilgili tasarım koruma altında alınmaktadır.

 

Söz konusu ülkede tasarım tescil süreci ortalama 3-4 ay sürmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin ilk dönem koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Yayın erteleme olması durumunda bu süre 30 aydır. Ülke mevzuatı çerçevesinde, koruma süresi beş’er yıllık dönemler halinde 4 kez daha uzatılarak, en fazla 25 yıllık koruma sağlanabilir. Normal yenileme süresinin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Almanca dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Ulusal ofisin kabul ettiği farklı dillerde yapılan başvurular için mevzuatta belirtilen süreler içerisinde Almanca tercümesi verilmelidir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası iki ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve patent alınabilirlik kriterlerine göre ülke mevzuatı çerçevesinde incelenmekte ve başvuru tarihinden itibaren ortalama 18 ay içerisinde resmi bültende yayınlanmaktadır. Söz konusu başvurunun daha önce yayınlanması talep edilirse, erken yayın talebi yapılabilmektedir. Patent başvurusuna ilişkin ilk yayın patent haklarının ve rakiplerin korunması açısından, olası patent araştırmaları için bilgilendirmeye yöneliktir. Yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde üçüncü kişi/kurumlar başvuruya itirazda bulunabilmektedir.

 

İnceleme talebi başvuru tarihinden itibaren 4 ay içerisinde yapılmalıdır . Bu talebin yapıması halinde başvuru, yenilik ve buluş basamağı bakımından incelenerek, gerekli nitelikleri taşıdığı belirlendiğinde başvurunun ikinci kez yayınlanmasına karar verilmektedir. Söz konusu yayın tarihinden itibaren 9 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar başvuruya itirazda bulunabilmektedir. Patent başvuru süreci; tescile kadar ortalama 24-30 ay sürmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ayın son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, ilave bir ücret ile 6 ay içerisinde söz konusu ödeme yapılabilir. Bu süre içerisinde de herhangi bir ödeme yapılmazsa, patent tescili geçerliliğini kaybetmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır. Tescil süresi ortalama 3-4 ay sürmektedir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise doğrudan ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibi kişisel bilgileri,
 • Telif hakkına konu ürüne ilişkin bilgiler (başlık, yaratılış tarihi, tanımı),
 • Eserin kopyası
 • Gerekli hallerde diğer dokumanlar,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis nezdinde yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu talep, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir.

 

Telif hakkı koruma süresi eserin yaratılması ile başlamaktadır. Eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresince geçerlidir.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo