Angola

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Portekizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Angola Konsolosluğu’ndan onaylı olmalıdır.)
 • Tüzel kişi başvurularda Ticari Sicil Kaydı’nın Portekizce çevirisi gerekmektedir. (Noterden ve Angola Konsolosluğu’ndan onaylı olmalıdır.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması halinde tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 12 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle belirlenen yasal süre içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Belirli durumlar için, gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Portekizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri
 • Tasarımcı adı ve bilgileri
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Angola Konsolosluğu’ndan onaylı olmalıdır.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı, (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası iki ay içinde sunulabilir.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli ve fiziki şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Portekizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri
 • Buluş Sahibi Bilgileri
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Angola Konsolosluğu’ndan onaylı olmalıdır.)
 • Başvuru sahibi ile buluş sahibi aynı kişi değilse hakların devrini gösteren imzalı bir devir sözleşmesi (Portekizce çevirisi gerekmektedir. Noterden ve Angola Konsolosluğu’ndan onaylı olmalıdır.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi (Başvuru sonrası iki ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü; 

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve patentlenebilirlik kriterlerine ilişkin inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz durum oluşmaz ise başvurunun tesciline karar verilerek, ilgili karar resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 15 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 5 yıldır. Bu süre iki kez beşer yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi
 • Vekaletname (Eser sahibi tarafından noter onaylı ve Portekizce diline tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 • Eserin kopyası, (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 • Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü; 

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Telif hakkı koruma süresi eserin yaratılması ile başlamaktadır. Eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 50 yıl süresince geçerlidir. 

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo