Libya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direk yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,.
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Tescil listesi Arnavutça ve ya Sırpça diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Eğer Arnavutça ve ya Sırpça dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 3 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direk yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,.
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Tescil listesi Arnavutça ve ya Sırpça diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Eğer Arnavutça ve ya Sırpça dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis sadece ülke mevzuatında belirtilen şekli şartlara uygunluğu açısından başvuruyu inceler. Bir eksiklik var ise 6 ay içinde giderilmesi istenmektedir. Herhangi bir olumsuz durum oluşmaz veya istenilen eksiklikler yasal sürede giderilir ise ilgili buluş resmi gazetede yayınlanmaktadır. Yayın tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 3.kişi/ kurumlar patent başvurusuna itiraz edebilirler. Eğer, herhangi bir itiraz oluşmaz yapılmaz ise; patent, başvuru sahibinin sorumluluğuna bırakılarak tescil edilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 15 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, yayın tarihinden sonra tüm yıllık vize ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Bu süreç bitiminde buluşun koruma süresi 5 yıl daha, belirlenen ücret ödendiği koşulda yenilerek uzatılabilmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda 6 ay içerisinde ek bir ücret ödenerek yenileme yapılması mümkündür.

Patent

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direk yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Tasarım sahibi ile başvuru sahibi aynı kişi değilse hakların devrine ilişkin bir sözleşme imzalanmalıdır.( Arapça çevirisi Noterden ve Libya Konsolosluğundan onaylı olması gerekmektedir.)
 • Tüzel kişi başvurularında noterden ve Libya Konsolosluğu?ndan onaylı ticari sicil kaydı gerekmektedir.
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname(İngilzce ve Arapça dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün 4 set görsel anlatımı,(Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,(İngilizce çevirisi Noterden ve Libya Konsolosluğundan onaylı olması gerekmektedir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre gerekli şartlara ve kamu düzenine uygunluğu açısından başvuruyu inceler. Tasarımın yeniliği tescil için yeterli olabilmektedir. Herhangi bir olumsuz durum oluşmaz ise başvurunun tesciline karar verilir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo