Suriye

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden ve Suriye Konsolosluğundan onaylı olmalıdır. Ayrıca söz onusu belge için ilgili ülkede ikinci bir onay işlemi daha bulunmaktadır.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 10 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Her sınıf için ayrı başvuru yapılmaktadır. Söz konusu sınıf listesi uluslararası anlaşmalar dışında yapılan başvurularda Arapça diliince verilmelidir. )
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası altı ay içinde sunulabilir.)
 •  Herhangi bir ülkeden alınan tescil belgesi (Arapça tercümesi gerekmektedir.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme bir ay içerisinde yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, 90 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın tarihinden üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen süre içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yada uluslararası anlaşmalar çerçvesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden ve Suriye Konsolosluğundan onaylı olmalıdır. Ayrıca ilgili ülkede ikinci bir onay işlemi daha yapılmaktadır.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname,
  ( Arapça diline tercümesi gereklidir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif açıdan resim)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası altı ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre “şekli” ve “esasa” ilişkin başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmediği takdirde, başvurunun tesciline karar verilerek, ilgili karar resmi bültende 30 gün süre ile yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda tescili talep edilen marka için belge verilerek, koruma sağlanmaktadır. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez beş yıllık dönem için yenilenerek, toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden ve Suriye Konsolosluğundan onaylı olmalıdır. Ayrıca ilgili ülkede ikinci bir onay işlemi daha yapılmaktadır.)
 •  Başvuru sahibi ile buluş sahibi aynı kişi değilse hakların devrini gösteren imzalı bir devir sözleşmesi ,
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde olmalıdır. Ayrıca Arapça diline tercümesi gereklidir.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında şekli ve patent alınabilirlik kriterlerine ilişkin inceleme işlemi yapılmaktadır. Buluşun patentlenebilirlik kriterlerine göre yapılan inceleme genellikle alanında uzman çeşitli üniversitelerin öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir ve Patent Ofisi’ne sundukları inceleme raporuna göre patent tesciline karar/ret verilmektedir. Tesciline karar verilen patent, üçüncü kişi/kurumlar inceleyebilmesi için yayınlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Ancak; ilgili patent 2012 yılından önce tescil almış ise, koruma süresi 15 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda en geç 6 ay içerisinde, yıllık vize ödemesi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla yıllık vize ödeme süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo