Estonya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Estonya dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı)
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın bir adet 8×8 cm boyutunda logo örneği. Eğer marka renkli ise, 10 adet 8×8 cm boyutunda renkli baskı gerekmektedir.
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Estonya dilinde hazırlanmış olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvuru tarihinden itibaren noter onaylı bir örneğinin 3 ay içerisinde verilmesi gerekmektedir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme ve esasa yönelik (benzerlik, ayırt edicilik vb.) bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, iki ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilirler. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. Tescilli marka söz konusu ülke kayıtlarına girerek marka bülteninde yayınlanır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Estonya dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir. Başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde hazırlanmış olmalıdır.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  (Estonya dilinde verilmesi gerekmektedir. 100 tasarıma kadar aynı sınıfta olan tasarımlar ile çoklu başvuru yapılabilir)
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
  (2 adet görsel bulunmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir. Rüçhan tarihinden itibaren en geç 9 ay içerisinde hazırlanmış olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 3 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir. Tescil belgesi ile birlikte resmi ofis bülteninde tescilli tasarım yayınlanır.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dörder kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Estonya dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı)
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Estonya dilinde olmalıdır. Sadece özet kısmı Estonya ya da İngilizce dilinde olabilir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası 3 ay içerisinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ön inceleme yapılmaktadır. Herhangi bir eksiklik ve olumsuz durum oluşmadığı takdirde patent başvurusu başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanmaktadır. İlgili ülke mevzuatına göre belirtilen süre içerisinde başvuru sahibi inceleme talebinde bulunabilir. Yayın tarihinden itibaren 9 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar söz konusu başvuruya itiraz edebilme hakkına sahiptir. Herhangi bir itiraz olmaması durumunda patent tescili kesinlik kazanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk üç yıla ait ücretin birlikte, üçüncü yıl sonrasında ise her yıl başvuru tarihine tekabül eden ayın son gününe kadar yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo