Irak

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 15 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (İlgili ülkede “sub-class” sistemi olup, bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Arapça diline olmalıdır.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

Not : Tüm evraklar Arapça tercümesi ile birlikte ve orijinal halinden büyük olacak şekilde sunulmalıdır.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması halinde ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile üst üste resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.
Söz konusu ülkede ortalama tescil süreci 36 ila 48 ay arasında sonuçlanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre bir 10 yıl daha yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 1 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.
Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar kesinlikle kabul edilmemektedir.

 

Başvuru sahibi Irak uyruklu değil ise ya da Irak’da ikamet etmiyorsa, İsrail sınırları içinde hiçbir ticari ortaklık ya da faaliyette bulunmamış olması gerekmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.  

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Konsolosluk onayı gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan 8 set İngilizce tarifname (Ayrıca 8 set Arapça tercümesi gerekmektedir.)
 •  Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin noter onaylı sözleşme ve Arapça çevirisi gerekmektedir.
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 •  Tasarıma konu ürünün plastik veya metalden yapılma minyatür şekli de örnek olarak istenmektedir.

Not : Tüm evraklar Arapça tercümesi ile birlikte ve orijinal halinden büyük olacak şekilde sunulmalıdır.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz karar oluşmadığı takdirde tasarım başvurusu kabul edilerek tescil kararı yayınlanmaktadır.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır. Bu sürenin bitiminde tasarımın yenilenmesi için herhangi bir yasal düzenleme ülke mevzuatında bulunmamaktadır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin noter onaylı sözleşme ve Arapça çevirisi gerekmektedir.
 •  Buluş konusunu anlatan 8 set ingilizce patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) (Ayrıca 8 set Arapça tercümesi gerekmektedir.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

Not : Tüm evraklar Arapça tercümesi ile birlikte ve orijinal halinden büyük olacak şekilde sunulmalıdır.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından patentlenebilirlik yönünden tam inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz karar oluşmadığı takdirde patent başvurusu kabul edilerek tescil kararı yayınlanmaktadır.

 

Söz konusu ülkede patent tescil süreci normal süreç içerisinde ortalama 2 ila 3 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, tescile kadar geçen birikmiş yıllık vize ücretlerinin patent tescil harcı ile birlikte verilmesi ve ayrıca her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; Kültür Bakanlığına direkt yapılabilmektedir. Eserin türü önemli değildir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi
 •  Vekaletname
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Konsolosluk onayı gerekmektedir.)
 •  Eserin kopyası,
 • (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,

Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo