Hindistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri, 
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. )
 •  Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı ingilizce tercümesi gereklidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ya da gelen itirazların kabul edilmediği durumda, tescil kesinlik kazanarak belge verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilmektedir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; ingilizce dilinde birinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname
 • (ingilizce olarak verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün 4 set çizimi ya da görseli,
 •  Tasarıma konu ürünün sınıfı,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun tesciline ve yayınlanmasına karar verilir. Yayından sonraki herhangi bir zamanda üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre bir kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. 

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname , 
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. 30 sayfayı geçen durumlarda ek ücret talep edilmektedir.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı ingilizce tercümesi gereklidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerekli inceleme yapıldıkta ve sonraki 18 ay içerisinde başvurunun yayınlanmasına karar verilmektedir. Başvuru sahibinin istediği üzerine erken yayın talep edilebilmektedir. Başvuru tarihi itibari ile 48 ay içinde başvuru sahibinin isteği üzerine “inceleme talebi” yapılabilir. Eğer, herhangi bir inceleme talebi yapılmaz ise; patent başvurusu mevzuat çerçevesinde iptal edilmektedir.

 

Söz konusu inceleme sürecinde resmi ofis tarafından talep edilen herhangi bir eksiklik olması halinde 12 ay içinde gerekli işlemlerin yapılması gerekmekte olup, bu süre içerisinde talep edilen düzeltmelerin yapılmaması halinde başvuru iptal edilecektir. Bu süreç için herhangi bir süre uzatma talebi yapılamamaktadır. Söz konusu inceleme sürecinde herhangi bir olumsuz karar verilmez ise, patent tescil kararı alınarak yayınlanmasına karar verilmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, patent tescil kararı itibari ile her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar (Uluslararası Anlaşmalar; berne ve universal copyright convention) çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi 
 •  Vekaletname
 • (Eser sahibi tarafından imzalanmalıdır. Noter onayına gerek yoktur. )
 •  Eserin 4 adet kopyası,
 • (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin türü, dili ve kısaca tanımı
 •  Eser yayınlandı ise yayın tarihi, yayınlandığı yer

Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 60 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo