Brezilya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Portekizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

(Brezilya Nice anlaşma kapsamındaki ülkelerden değildir. Bununla birlikte 2000 yılından itibaren Nice Sınıflandırmasının takip edileceği belirtilmiştir. )

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Her başvuru sadece tek bir sınıfa dahil mal ve hizmetleri içerebilir. Başvuruda tescili talep edilen mal ve hizmetler belirtilmelidir. Tescil listesi Portekizce diline verilmelidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi verilmesi gerekmektedir.
  (Noter onaylı olmalı ve gerekliyse noter onaylı Portekizce tercümesi verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu başvuru şekli açıdan incelenmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik olmaz ise söz konusu marka için 60 gün süre ile yayın kararı verilmektedir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Söz konusu bu itiraz süresinin ardından ikinci ve detaylı bir inceleme süreci yapılmaktadır. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ve detaylı inceleme sonucunda herhangi bir ret kararı verilmediği takdirde, belge ücretinin ödenmesiyle birlikte marka tescili kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri;  Portekizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün anlatıldığı tarifname ve başlığı,
  (Portekizce dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (noter onaylı olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun yayınla birlikte tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre üçer kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri;  Portekizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (başlık, tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Portekizce dilinde olması gerekmektedir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi
  (Noter onaylı ve talep edildiği takdirde noter onaylı tercümesi verilmelidir.)
  (Patentin ilk başvuru yapıldığı tarih ve yere ilişkin patent ofisinden resmi inceleme bilgileri de sunulmalıdır. Rüçhana ilişkin belgeler 30 gün içerisinde verilmelidir.)
 • Eğer başvuru sahibi buluş sahibinden farklı ise gerekli hallerde noter onaylı devir (assignment) belgesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme işlemi yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ya da olumsuz bir karar olmaması durumunda patent başvurusu “başvurudan itibaren rüçhan dahil” 18 ay sonunda yayınlanmaktadır. Yayın süresi bitiminde herhangi bir itiraz olmaması durumunda başvuru sahibinin talebi doğrultusunda inceleme yapılmaktadır. İnceleme sonucuna göre bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı takdirde, patent tescili gerçekleştirilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Yıllık ücretler 3. Yıldan itibaren başvuru tarihine denk gelen gün ve ayda ödenmelidir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 15 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Brezilya Bern Sözleşmesine taraf olan ülkelerden biridir. (19 Şubat 1998 tarihli 9.610 nolu kanun kapsamında telif hakkı korumasına ilişkin kurallar uygulanmaktadır.)

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo