Hırvatistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Hırvatça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve adresi,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın 2 adet logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Nice Sınıflandırmasına göre hazırlanan tescil listesi Hırvatça diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı rüçhan hakkı belgesi, Eğer Hırvatça dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme ve ardından esasa yönelik bir inceleme süreci söz konusudur. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklikler olması durumunda 60 gün içerisinde tamamlanması istenmektedir. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar verilmez ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ya da gelen itirazların kabul edilmeiği durumda, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Hırvatça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  (Hırvatça dilinde verilmesi gerekmektedir. Aynı sınıfta olan tasarımlar ile çoklu başvuru yapılabilir)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Görseller minimum 4×4 cm maksimum 26,2×17 cm boyutunda hazırlanmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve Hırvatça diline tercüme edilmiş olmalıdır. Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)
 • Başvuruya ilişkin talep formu verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç çerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 3 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir. Tescil belgesi ile birlikte resmi ofis bülteninde tescilli tasarım yayınlanır.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dörder kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Hırvatça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı)
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)(Hırvatça dilinde olmalı, başka dilde ise Hırvatça tercümesi de verilmelidir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve Hırvatça diline tercüme edilmiş olmalıdır. Başvurudan itibaren 2 ay içinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında inceleme yapılmaktadır. Herhangi bir eksiklik ve olumsuz durum oluşmadığı takdirde, patent başvurusu sırasıyla başvuru tarihinden veya varsa rüçhan hakkı tarihinden itibaren 18 ay geçmesinden sonra, resmi ofis tarafından resmi bültende yayınlanmaktadır. Eğer, istenirse erken yayın talebi yapılabilmektedir. Yayından itibaren üçüncü kişi veya kurumlar, patent başvurusuna itiraz edebilmektedir.

 

Yayın sonrasında patent başvuru prosedürü belirli koşullar altında, patentin tescili için başvuru sahibinin yapacağı inceleme taleplerine göre şekillenmektedir. Seçilen inceleme tercihine göre esasa dayalı inceleme süreci başlamaktadır. Nihai karar aşaması öncesinde, inceleme tercihine göre istemlerde değişiklik ve düzenlemeler yapılabilme imkânı bulunmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Koruma süresi, eserin yayınından itibaren telif hakkı sahibinin hayatı boyunca ve söz konusu ülke mevzuatına göre başka şekilde belirtilmedikçe, sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıl süresincedir.

 

Ortaklaşa yapılan eserlerde, 70 yıllık süre eserin resmi olarak yayınlandığı, ortaya çıktığı tarihte başlamaktadır. Eğer anonim ya da takma isimli bir eser sahibi bulunmaktaysa aynı kural geçerlidir.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo