İzlanda

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İzlandaca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (Noter ve Konsolokluk onayı gerekmemektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın maximum 8×8 cm boyutunda logo örneği,
 • Koruma altına alınması istenen markanın türü,
  (kelime markası, figüratif marka, üç boyutlu marka, ses markası, teknik marka, vb.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir. İngilizce dilinde değilse noter onaylı çevirisi sunulmalıdır.)
 • Ortak marka başvurusu yapılabilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu başvurusu ülke mevzuatı çerçevesinde mutlak red nedenlerine göre incelenmektedir. Mutlak red nedenleri; ayırt ediciliğin olmaması, genel kullanımı engelleyici tanımlayıcı unsurların bulunması, açıkça karıştırılma ihtimalinin olması, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması, bir ülke/eyalete ait amblem içermesi şeklindedir. Ayrıca üçüncü kişilere yönelik hak ihlalleri ve başvurulan markaya benzer ya da aynı marka olup olmadığı konusunda da “benzerlik” incelemesi yapılmaktadır.

 

Başvuru sonrasında gerçekleştirilen incelemeye göre herhangi olumsuz bir karar olmaması halinde tescil kararı verilerek, söz konusu marka, 2 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması ya da gelen itiraz/itirazların kabul edilmemesi durumunda marka tescili kesinlik kazanmakta ve belge düzenlenmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İzlandaca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (Noter ve Konsolokluk onayı gerekmemektedir.)
 • Eğer tasarım sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşmenin noterden onaylı İngilizce çevirisi gerekmektedir.
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname,
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Tasarımın mümkün olduğu kadar açıklayan her açıdan çekilmiş resim)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi
  (İzlandaca veya İngilizce dilinde değilse noter onaylı çevirisi sunulmalıdır.)

Not : Bir başvuru birden fazla tasarım içerebilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis, ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Tasarımın “yeni ve ayırt edici niteliklere sahip olması” tescil için yeterli kriterlerdir. İnceleme süreci içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmediği takdirde, başvurunun tesciline karar verilerek yayın ertelemesi istenmemesi halinde yayınlanmasına karar verilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin ilk dönem koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi beşer yıllık dönemler halinde 4 kez daha uzatılabilir. Tasarımın maksimum koruma süresi 25 yıldır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İzlandaca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (Noter ve Konsolokluk onayı gerekmemektedir.)
 • Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşmenin noterden onaylı İngilizce çevirisi gerekmektedir.
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi (izlandaca veya ingilizce dilinde 16 ay içerisinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ülke mevzuatı çerçevesinde ön inceleme yapılarak, olumsuz bir karar verilmediği takdirde başvurusu tarihinden itibaren 18 ay içerisinde resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Patent başvurusuna ilişkin ilk yayın patent haklarının ve rakiplerin korunması açısından, olası patent araştırmaları için bilgilendirmeye yöneliktir.

 

Yayın tarihinden itibaren söz konusu başvuru için, patent alınabilirlik kriterlerine ilişkin uluslararası inceleme talebi ilk 3 ay içinde başvuru sahibi tarafından yapılmalıdır. Resmi ofis inceleme raporunu gerekli görüldüğü durumda başka ülkelerden talep edebilme hakkına sahiptir. Söz konusu inceleme sürecinde başvurusunun, gerekli nitelikleri taşıdığı belirlendiğinde tescil kararı verilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patentin geçerliliğinin sağlanabilmesi için yıllık vize ücretlerinin ilk yıldan itibaren her yıl başvuru gününe tekabul neden ay ve günde ödenmesi gerekmektedir.

 

Bu süre içerisinde işleminin yapılamaması durumunda, yıllık vize ödeme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilmektedir. Bu süre içerisinde de ödeme yapılamazsa patent tescili geçerliliğini yitirmektedir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar (Berne Convention (Paris Act), the Rome Convention, the TRIPs Agreement, the World Intellectual Property Organisation (WIPO) Copyright Treaty, and the WIPO Performances and Phonograms Treaty) çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatlarına göre belirlenir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis nezdinde yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu talep, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir.

Telif hakkı koruma süresi eserin yaratılması ile başlamaktadır. Eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresince geçerlidir.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo