Filipinler

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Filipince ya da İngilizce resmi dillerinden birinde ulusal ofise doğrudan yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgiler,
 •  Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 10 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası Noter onaylı İngilizce çevirisi üç ay içinde sunulmalıdır.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;
İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen markanın, 30 gün süre ile resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Söz konusu ülkede, markanın kullanımı zorunludur. Markanın tescilinin devamı için başvuru tarihinden itibaren 3 yıl içinde kullanım dökümanları ile birlikte kullanım beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu bu işlem başvuru tarihinden sonraki 5. yıl ile 6. yıl arasında da aynı şekilde yapılmalıdır. Belirlenen süreler içinde kullanımı kanıtlanamayan markalar geçerliliğini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Filipince ya da İngilizce dillerinden birinde ulusal ofise doğrudan yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri
 •  Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
 •  Tasarıma konu ürüne ilikin 6 adet görsel anlatım, (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak görsel anlatım verilmelidir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, tescil işlemlerine iki şekilde devam etmek mümkündür.

 

Birinci durumda; Söz konusu başvuru, sahibinin sorumluluğuna bırakılarak tescil edilmektedir. İlgili karar tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

İkinci durumda ise; başvuru sahibi tam inceleme talep edebilmektedir. Bu durumda, söz konusu başvuru 2 ay içinde yenilik bakımından ilgili ülke mevzuatına göre incelenmektedir. Gerekli nitelikleri sağladığı tespit edilen başvurunun ise, tesciline karar verilerek, ilgili karar tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Filipince ya da İngilizce dillerinden birinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri
 •  Buluş Sahibi Bilgileri
 •  Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme ve patent alınabilirlik kriterlerine ilişkin iki aşamalı inceleme yapılmaktadır. Bu süreç ile birlikte başvuru tarihinden itibaren 18 ay içerisinde söz konusu patentin resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Patent başvurusuna ilişkin ilk yayın patent haklarının ve rakiplerin korunması açısından, olası patent araştırmaları için bilgilendirmeye yöneliktir. Ülke mevzuatına göre, yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuru sahibi tarafından tam inceleme talebinin yapılması gerekmekte olup, bu aşamada patent alınabilirlik kriterlerine ilişkin ikinci bir inceleme daha yapılmaktadır. Belirtilen süreçler içerisinde başvurunun, gerekli nitelikleri sağladığı belirlendiğinde buluşun tesciline karar verilerek ilgili karar resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, başvurunun ilk yayınlandığı 4.yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 7 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise doğrudan ya da dahil olunan uluslararası anlaşma çerçevesinde yapılabilmektedir.

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi,
 •  Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Eserin kopyası, (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı yer ve tarih bilgisi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo