Devlet Destekleri

TÜBİTAK Patent Destek Programı

(167.40kB)

Son güncelleme 01.01.2024

TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı – Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu

(533.25kB)

Son güncelleme 01.01.2024

TÜBİTAK Patent Destek Programı Uygulama Esasları

(359.43kB)

Son güncelleme 01.01.2024

Sınai Mülkiyet Hakları Hakkında Vergi İstisnası

(164.34kB)

Son güncelleme 01.01.2024

Yurt Dışı Bi̇ri̇m, Marka Ve Tanıtım Faali̇yetleri̇ni̇n Desteklenmesi̇ Hakkında Tebli̇ğ

(157.98kB)

Son güncelleme 01.01.2024

Tasarım Desteği̇ Hakkında Tebli̇ğ

(368.15kB)

Son güncelleme 01.01.2024

Türk Ürünleri̇ni̇n Yurtdışında Markalaşması, Türk Mali İmajının Yerleşti̇ri̇lmesi̇ Ve TURQUALITY®’ni̇n Desteklenmesi̇ Hakkında Tebli̇ğ

(356.11kB)

Son güncelleme 01.01.2024

KOSGEB Sınai Mülkiyet Teşvikleri

(365.97kB)

Son güncelleme 01.01.2024

TÜBİTAK PATENT TEŞVİKLERİ

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu program ile Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne (WIPO’ya) yapılan uluslararası patent başvuruları ve PCT başvuruları sonrasında Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japonya Patent Ofisi (JPO), Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO), Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi (SIPO) veya ABD Patent Ofisi (USPTO) nezdindeki ülke girişinde inceleme raporu ve tescil süreçleri hibe (geri ödemesiz) olarak desteklenmekte ve ödüllendirilmektedir.

 

Türk Patent ve Marka Kurumu’na Yapılacak Uluslararası Patent Başvurularında;

 

Başvuru desteği kapsamında, Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmesi durumunda,

 

 • PCT başvuruları için WIPO tarafından ilan edilen başvuru ve araştırma ücreti

 

İnceleme raporu desteği kapsamında, PCT başvurularını takip eden ülke girişleri sonrasındaki inceleme raporları için,

 

 • USPTO nezdinde 5.000 TL
 • EPO nezdinde 5.000 TL
 • JPO nezdinde 10.000 TL
 • SIPO nezdinde 5.000 TL
 • KIPO nezdinde 5.000 TL
 • TÜRKPATENT nezdinde 1.000 TL+ 200 CHF

 

Tescil ödülü kapsamında,

 

 • USPTO, EPO, JPO, SIPO veya KIPO nezdinde her bir tescil için 10.000 TL teşvik sağlanmaktadır.

 

Yukarıda verilen desteklere ilişkin olarak bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı 30.000 TL’yi geçmemektedir. Söz konusu parasal tutarlar, brüt tutarlar olup, yasal kesintilerden sonra ödeme yapılmaktadır. Döviz cinsinden ödenmesi gereken işlemlerde, dövizin ilgili hesaba transfer edildiği tarih itibariyle, işlemin gerçekleştiği bankanın döviz kuru esas alınmaktadır. Buluş Değerleme Kurullarında görevlendirilecek gerçek ve tüzel kişilere TEYDEB panelistlerine ödenen ücret ödenmektedir.

 

Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış patent başvuruları için verilir.  Patent İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak yapılan, uluslararası patent başvurusu ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

 

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler. Başvuru sayısında; aynı buluş için ulusal ve uluslararası başvurular ayrı başvurular olarak değerlendirilir ve başvuru, inceleme, tescil ve ödül süreçlerinin tamamı tek bir başvuru olarak değerlendirilir.

 

Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler, üniversiteler tarafından kurulmuş sermaye şirketi niteliğindeki teknoloji transfer ofisleri ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

Patent Başvuru Desteği ve Patent İnceleme Raporu Desteğine 01.01.2014 tarihinden sonra başvuru yapılabilir.

Başvuru ve araştırma ücreti desteği için TÜRKPATENT’e; inceleme raporu desteği ve tescil ödülü desteği için TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapılır.

KOSGEB SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ

Kapsam

 

İşletmelerin;

 

 1. Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent ve marka vekili giderlerine,
 2. TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi ile yurt dışı marka tescil belgelerine yaptığı giderlere destek verilir.

 

Destek Miktarı ve Şekli

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir. Destek üst limiti 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Destek geri ödemesizdir.

Amaç

 

 1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,
 2. Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,
  Sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

 

Kapsam

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

 

Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

 

Kimler Yararlanabilir?

 

 1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

  En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan,

  –  KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya
  –  Patent belgesi olan veya
  –  Doktora tezi konusu olan veya
  –  Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya
  –  Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
  –  Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
  – 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

 2. Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;
  Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI HAKKINDA VERGİ İSTİSNASI

AmaçKurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar desteklenmektedir.
KapsamBu istisna uygulamasında TÜRKPATENT tarafından verilmiş patenti, faydalı model belgesini, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere inhisari veya inhisari olmayan lisans sözleşmesiyle belirlenen bir süre için kiralanmasını, devir/satış, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere bedel karşılığında satılmasını, seri üretime tabi tutularak pazarlama, münhasıran patent veya faydalı model belgesine konu özgün ürünün Türkiye’de üretilerek yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere satışa sunulmasını, üretim süresinde kullanma, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde veya başka bir malın üretiminde kullanılmasını ifade etmektedir.
Kim Yararlanabilir?Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yaralanabilir.
Destek Miktarı ve ŞekliBuluşların kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, Türkiye’de gerçekleştirilen üretim süresinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, %50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde 01.01.2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.

Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması esastır.

Dolayısıyla, yurtdışında gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için Türkiye’de TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş, patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanmayacaktır.
Ayrıntılı Bilgi21 Nisan 2015 29333 sayılı Resmi Gazete ve 31 Aralık 2016 29935 sayılı Resmi Gazete’de bulunmaktadır.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN DESTEKLERİ

İşletmelerin yurtdışında yapacakları patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri kapsamaktadır. Çeşitli destek tipleri mevcut olup, prosedür açısından en sık tercih edilen destek tipi yurtdışı marka tescil faaliyetlerine ilişkin destektir.

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmaların ve İşbirliği Kuruluşların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

 

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Desteklenen yurtdışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Şirketler belirtilen tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

 

Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

 

Şirketler, belirtilen marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

 

Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

 

Tasarım Ofislerinin/Şirketlerinin Desteklenmesi

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla; yurt dışı birimlerinin; patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

 

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri desteklenmektedir.

 

Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi

 

Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin; destek kapsamına alınan markalarına ilişkin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 TL tutarında desteklenmektedir.

 

TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi

 

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin;  TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Simaj Patent Logo