K.K.T.C.

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Türkçe dilinde ulusal ofise doğrudan yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname
  (Noter onaylı ve varsa K.K.T.C. temsilciliği yoksa T.C. Elçiliği veya konsolosluğunca veya Apostille ile tasdik ettirilmiş şekilde olmalıdır.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın 12 adet logo örneği,
  (Fotoğraf ya da fotokopi halindeki marka örnekleri kabul edilmemektedir. Bütün marka örneklerinin arka kısmı; tarih ve başvuru sahibince imzalı olması gerekmektedir.)
 • Markanın kısaca tanımı,
  (Herhangi bir anlamının olup, olmadığı, şekil olarak tarifi ve oluştuğu renkler anlatılmalıdır.)
 • Tescili talep edilen ürünlerin listesi,
  (Her bir sınıf için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Sadece 34 ticari sınıf için başvuru yapılabilmektedir. )
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofisi ülke mevzuatına göre başvuruyu tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, iki ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Söz konusu ülkede; marka tescil işlemleri sadece “ticari sınıflar” üzerinden yapılabilmekte olup, hizmet grupları bakımından tescil işlemleri yapılamamaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren yedi (7) yıldır. Bu süre ondört (14) yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar, ya da geçerli sebepleri olan üçüncü kişi ve kurumlar markanın iptali için talepte bulunabilir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; doğrudan olarak yapılamamaktadır.

 

Ancak, Birleşik Krallık’ta patent hakkı kazanmış olan veya bu hakkı devir, intikal veya yasadan doğan başka bir hakla elde etmiş olan herhangi bir kişi ya da kurum, söz konusu patenti tescil tarihinden itibaren üç yıl içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde geçerli hale getirerek koruma sağlayabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname
  (Noter onaylı ve varsa K.K.T.C. temsilciliği yoksa T.C. Elçiliği veya konsolosluğunca veya Apostille ile tasdik ettirilmiş şekilde olmalıdır.)
 • Birleşik Krallık Patent Ofisi’ne daha önce teslim edilen ve Birleşik Krallık Patent Ofisi’n tarafından tasdik edilmiş, teknik resimleri de içeren 2 adet Tarifname sureti,
 • Birleşik Krallık Patent Ofisi’nden alınan patent belgesi,
  (Noter onaylı ve varsa K.K.T.C. temsilciliği yoksa T.C. Elçiliği veya konsolosluğunca veya Apostille ile tasdik ettirilmiş şekilde olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede daha önce Birleşik Krallık’ta tescil alınmış bir patent için gerekli olan evraklar ile birlikte başvuru yapıldıktan sonra, resmi kurum başvuruyu şekil şartlar açısından inceleyerek, tescil belgesi düzenlemektedir. Söz konusu bu tescil, patent, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de kapsamına alır şekilde Birleşik Kırallık’ta verilmiş gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarınca öngörülen tüm koşulara bağlı olan hak ve ayrıcalıklar tanır.

 

Bu şekilde tanınan hak ve ayrıcalıkların tarihi, patentin Birleşik Krallık’taki tarihinden başlar ve sadece, patent Birleşik Krallık’ta geçerli kaldığı süre için geçerli olmaya devam eder. Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tescil belgesi verildiği tarihten önce icat edilmiş bir şeyin imali, kullanımı veya satışı ile ilgili olarak hiçbir ihlal davası açılamaz.

 

(Birleşik Krallık’ta patent koruma süresi 20 yıl olup, başvuru tarihinin 4. Yılından itibaren her yıl vade tarihinde yıllık ücret ödenmesi koşulu ile patentin geçerliliği sağlanabilmektedir.)

 

Patent üzerinde, Birleşik Krallık’ta yapılan her türlü sicil değişikliğin K.K.T.C. resmi ofisine bildirilmesi ve gerekli işlemlerin burada da yaptırılması gerekmektedir.

Coğrafi İşaret

Söz konusu ülkede; Coğrafi işaret ve geleneksel özellikli ürün adları koruması direkt resmi ofise başvuru yoluyla yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname
  (Noter onaylı ve varsa K.K.T.C. temsilciliği yoksa T.C. Elçiliği veya konsolosluğunca veya Apostille ile tasdik ettirilmiş şekilde olmalıdır.)
 • İlgili ürünün, tescili istenen menşe adı veya mahreç işaretini içeren adı,
 • Markalama ve etiketleme şekillerinden hangisinin kullanılacağı ve coğrafi işaretin ürün üzerindeki kullanım biçiminin gerekçe ve ayrıntılarıyla açıklandığı bilgi ve belgeler,
  (Kullanım biçimi olarak etiketleme yönteminin seçilmesi halinde hazırlanmış etiket örneği)
 • Nihai ürün içeriğinde yer alan hammadde listesi ile birlikte, varsa ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik özellikleri ile insan bünyesi üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini açıklayıcı teknik bilgi ve belgeleri içeren ürün tanımı,
 • Ürünün kaynaklandığı coğrafi yöreyi tanımlayan, yöredeki toprak, jeolojik ortam, iklim ve topografyanın farklılaşma derecesini, ürünün yöre sınırlarının değişmesiyle ne gibi farklılıklar gösterdiğini kanıtlamak suretiyle ürünün sınırlarını tayin eden bilgi ve belgeler ile tescil başvurusunun bir menşe adı için yapılması halinde de, söz konusu hammaddelerin sadece belirli bir bölgeden elde edilmesini zorunlu kılan özel koşulların var olup olmadığına ilişkin kanıtlayıcı nitelikte bilgi ve belgeler ile hammadde tedarikine ilişkin varsa coğrafi kısıtlar,
 • Üretim metoduna ve varsa, söz konusu ürünü karakteristiği haline gelmiş yerel üretim teknikleri ile usul ve adetlere; ürünün kaynaklandığı yörede ambalajlanmasının şart koşulduğu durumlarda ambalajlamanın söz konusu coğrafi yörede yapılmasını zorunlu kılan nedenlere ilişkin bilgi ve belgeler,
 • Coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayıcı teknik bilgi ve belgeler,
 • Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler,
 • Kurallarına uygun olarak denetleme usul ve esaslarını ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülke ofisine yapılan talep, resmi kurum tarafından mevzuat çerçevesinde incelenmektedir. Bu inceleme süreci içerisinde kurum, başvuru ile ilgili teknik bilgilerin kanıtlanması için, belirleyeceği ve bu konuda uzman olan bir veya birden fazla kamu kurumu veya üniversite veya özel kuruluşun inceleme yapmasını talep edebilmektedir. Söz konusu inceleme neticesinde herhangi bir olumsuz karar oluşmaz ise; ilgili başvuru, Resmî Gazete’de yayımlanır. Başvurunun Resmî Gazete ilanına ek olarak, başvurunun Resmî Gazete’de ilan edildiğine ilişkin resmi ofisin uygun gördüğü bir duyuruda ayrıca, günlük iki gazetede başvuru sahibi tarafından yayımlanır.

 

Söz konusu bu başvuruya 2 aylık süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tarafından talep edilirse itiraz edilebilir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde bu süre sonunda başvuru coğrafi işaret belgesi verilerek koruma altına alınmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo