Karadağ

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Karadağca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği.
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Tescil listesi Karadağca diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Eğer Karadağca dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme ve esasa yönelik (benzerlik, ayırt edicilik vb.) bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre tescil edilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle belirli bir süre içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Karadağca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Başvuru sahibi ile buluş sahibi aynı kişi değilse hakların devrini gösteren imzalı bir devir formu gerekmektedir.
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  (Karadağca dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün iki boyutlu görseli ve anlatımı,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve Karadağca dilinde tercüme edilmiş olmalıdır. Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun yayınlanmasına karar verilmektedir. Yayınla birlikte tasarım tescil edilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Karadağca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri ve hakların devrine ilişkin imzalı beyannamesi,
 • Vekâletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Başvuru sahibi ile buluş sahibi aynı kişi değilse hakların devrini gösteren imzalı bir devir formu gerekmektedir.
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Eğer Karadağca dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte verilmelidir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Eğer Karadağca dilinde değilse, noter onaylı tercümesi 3 ay içinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ülke mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz karar oluşmadığı takdirde söz konusu patent talebi, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra tescil kararı ile birlikte yayınlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Yazılı eserler, bilimsel ve artistik eserler, yaratıcılık anlamındaki diğer alanlardaki yaratımlar telif hakları kapsamına girmektedir. Yazılı eserler, tiyatroya ilişkin eserler, gazeteler, bilgisayar programları, filmler, müzikal eserler, koreografik eserler, resimler, çizimler vb., fotoğraflar ve heykeller, mimari eserler vb. bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. Ortaklaşa yapılan eserlerde, 70 yıllık süre eserin resmi olarak yayınlandığı tarihte başlamaktadır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo