Amerika Birleşik Devletleri

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce olarak ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
  (Başvuru sahibi tüzel kişi ise belirtilmelidir.)
 • Vekaletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Başvurunun markanın kullanımına bağlı olup olmadığı belirtilmelidir.
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından, ilk resmi inceleme üç ila dört ay içerisinde yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde tescile engel her hangi bir durum olmaması haline, tescili talep edilen marka, 30 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Ülke mevzuatı çerçevesinde, yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir.

 

Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kararı alındığı tarih itibari ile 36 ay içerisinde söz konusu ülkede markanın kullanımı hususunda doküman sunulmalıdır. Kullanım dokümanı sunulamadığı takdirde 6 aylık periyotlarla süre uzatma talep edilebilmektedir. Mevzuat çerçevesinde süre uzatma talebi en fazla 5 kere yapılabilmektedir. Kullanım dokümanı resmi ofis tarafından kabul edildiğinde tescil belgesi verilerek, marka ilgili ülkede koruma altına alınmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri;  İngilizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı (teknik çizim),
  (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak ülke mevzuatına uygun şekilde özel teknik çizim yapılmalıdır)
 • Beyanname formu,
  (Buluş sahibi tarafından imzalanacaktır.)
 • Eğer başvuru sahibi ile tasarım sahibi aynı değilse hakların devrine ilişkin sözleşme imzalanmalıdır.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ülke mevzuatına göre tescil edilebilirlik şartlarına uygunluk açısından (yenilik bakımından) başvuru incelenmektedir. Belirtilen süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ya da mevzuata uygun olmayan bir durumun tespit edilmesi halinde, belirtilen süreler içerisinde söz konusu düzeltmelerin yapılması talep edilmektedir. İnceleme neticesinde herhangi bir eksiklik bulunmaması ya da belirtilen eksiklerin düzeltilmesi durumunda başvurunun tesciline karar verilerek tescil belgesi gönderilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 14 yıldır. Tasarım Patentinin koruma süresinin devamı için yıllık vize ücretlerinin ödenmesi gerekmemektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce olarak ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Buluş Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Beyanname formu,
  (Buluş sahibi tarafından imzalanacaktır.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
  (Resmi ofis talebi üzerine üç ay içinde verilebilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede 3 çeşit patent başvurusu yapabilmek mümkündür.

 • Faydalı Model
 • Tasarım Patenti
 • Bitki Patenti

 

Faydalı Model Başvuru süreci; geçici (provisional) ve geçici olmayan (non- provisional) olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici başvurunun 1 yıl süresi vardır ve buluş, resmi ofis tarafından incelenmemektedir. Bu başvuru, buluş sahibine sadece başvuru tarihi önceliği (rüçhan hakkı) tanımaktadır. 12 ay içerisinde geçici olmayan(non-provisional) patent başvurusu yapılmadığı takdirde buluş rüçhan hakkını kaybetmektedir. Bu şekilde iki süreçten oluşan başvuru yapılmasının sebebi; buluş sahibine tekniğin bilinen durumunu ve istemleri sunmak için 12 aylık ek süre tanımaktır.

Ülke mevzuatına göre belirlenen hızlandırılmış inceleme taleplerinden biri seçilerek söz konusu buluşun daha erken incelemeye tabi tutulması sağlanabilir.

 

Patent başvurusu yapıldıktan sonra, buluş ülke mevzuatı çerçevesinde patentlenebilirlik kriterlerine göre incelenmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik veya olumsuz karar verilmediği takdirde, başvurunun resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, tescil tarihinden sonraki 3. , 7. ve 11. Yılın ilk 6 ayı içinde belirlenen vize ücretini ödenmelidir. Bu sürelerin kaçırılması durumunda ek bir ücret karşılığında 6 ay içinde gerekli ödemeler yapılabilir. Bu sürede de belirtilen vize ücreti ödenmez ise patent tescil hakkını kaybetmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo