Umman

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru sahibi bilgileri, 
 •  Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacak olup, Apostil onayı gerekmektedir.)
 •  Ticaret Sicil Gazetesi (İngilizce veya Arapça dillerinden birisinde verilmesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 15 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Ülke mevzuatı çerçevesinde her bir sınıf için ayrı başvuru yapılmaktadır.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, 90 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçvesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname, (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacak olup, Apostil onayı gerekmektedir.)
 •  Ticaret Sicil Gazetesi, (İngilizce veya Arapça dillerinden birisinde verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Devir belgesi, (Tasarım sahibi ile başvuru sahibi arasında Apostil onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname, (Arapça dilinde verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı, (Her bir tasarım için dört adet verilmesi gerekmektedir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk ve yenilik açısından başvuruyu incelemektedir. Yapılan inceleme neticesinde tescile engel herhangi bir durumun olmaması halinde, tescil kararı verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl daha uzatılabilmektedir. Bu süre sonunda tescil koruması sona ermekte olup, süre uzatma mevzuat hükümlerine göre yapılamamaktadır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça veya İngilizce dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname (Noter ve konsolosluk onaylı şekilde düzenletilmesi ve İngilizce veya Arapça dillerinden birisinde verilmesi gerekmektedir.)
 •  Ticaret Sicil Gazetesi, (İngilizce veya Arapça dillerinden birisinde verilmesi gerekmektedir. )
 •  Devir belgesi, (Buluş sahibi ile başvuru sahibi arasında düzenlenecek olup, Arapça dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İngilizce veya Arapça dillerinden birinde verilebilir.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, söz konusu başvuru ülke mevzuatı çerçevesinde yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine göre incelenmektedir. Yapılan inceleme neticesinde yayınlanmasına karar verilen başvuruya, 120 günlük yasal askı süresi içerisinde itiraz edilerek, görüş bildirilebilmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu süre içerisinde ödenemeyen yıllık vize ücreti cezalı şekilde 6 ay içerisinde ödenebilmektedir. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. Koruma şartları ülke mevzuatına göre belirlenir. 

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi 
 •  Vekâletname (Eser sahibi tarafından noter onaylı ve Arapça diline tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Eserin kopyası, (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,

Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Her eser bu kapsma girmemekle birlikte genellikle sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo