Tayland

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Tayca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 5×5 cm ebadında logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Tayca diline çevrilecektir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden önceki 3 ay içinde mutlaka ödenmelidir. Bu süre içerisinde yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Tayca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
  (Tayca dilinde değil ise çevirisi gerekmektedir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif açıdan resim)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Tasarım başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 5. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde söz konusu başvurunun mevzuat çerçevesinde iptaline karar verilmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Tayca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Biligleri,
 •  Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Tayca dilinde değil ise çevirisi gerekmektedir.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin 3 set teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli esasa dayalı nceleme işlemi yapılmaktadır. Bu süreç sonunda olumsuz bir karar verilmediği takdirde tescili talep edilen buluş, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar başvuruya itiraz edebilmektedir.

 

Bu süreç içerisinde herhangi bir İtiraz olmaması durumunda, başvuru sahibi tarafından, mevzuat çerçevesinde ilk 5 yıl içerisinde inceleme talep edilmelidir. Söz konusu talebin yapılmasından sonra, buluş konusu “patentlenebilirlik kriterleri” açısından incelenmekte ve belirtilen süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmezse tescil kararı verilerek, belge düzenlenmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 5. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde söz konusu başvuru için iptal kararı verilmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu (Petty Patent) yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direk, ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların ve ülkenin kendi mevzuatına göre belirlenir.

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi
 •  Vekaletname
 •  Eserin kopyası,
  (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,

Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Her eser için aynı olmamakla birlikte genellikle sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo