Fransa

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Fransızca dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.
 • Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.
 • Genel vekaletname kullanılacak ise; INPI’de kayıtlı olması, belirli bir konu için özel vekaletname kullanılacak ise; başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği.
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı (certified) rüçhan hakkı belgesi olmalıdır.)
 • Ortak marka başvuruları için teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen şekli bir inceleme süreci söz konusudur. Bu süreç sonunda tescile engel bir durum veya olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, başvurudan sonra yaklaşık 6 hafta içerisinde, ilgili ülke mevzuatına göre, iki ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. Tescile ilişkin bilgiler Sınai Mülkiyet Resmi Bülteninde (BOPI) yayınlanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Fransızca dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.
 • Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.
 • Genel vekaletname kullanılacak ise; INPI’de kayıtlı olması, belirli bir konu için özel vekaletname kullanılacak ise; başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları, ürünün sınıflandırması,
  (Aynı sınıfta olan tasarımlar ile çoklu başvuru yapılabilir.)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Her tasarım için 2 adet ve en az 8×8 cm boyutunda olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı ve Fransızca diline tercüme edilmiş olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede iki çeşit başvuru bulunmaktadır. Klasik başvuru, normal tasarım tescil sürecini tanımlarken, basitleştirilmiş başvuru ile belirli alanlarda, hızlı şekilde tescil yapılması sağlanmaktadır. Basitleştirilmiş başvuru özellikle dekorasyon ve moda alanında kullanılmaktadır.

 

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, klasik başvuru yapılmış ise; hemen yayınlamasına karar verilmektedir. Yayın erteleme talebi yapılan başvuruların yayın süresi 3 yıla kadar uzatılabilmektedir. Basitleştirilmiş başvuru yapılması durumda ise; yayın sadece başvuru sahibi talebiyle gerçekleşir, bu talep başvurudan itibaren 30 ay içerisinde yapılmalıdır. Aksi takdirde resmi ofis tasarım başvurusu için hak mahrumiyetini ilan ederek, başvurunun 3 aylık süre ile yayınlanmasına karar vermektedir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilerek, belge düzenlenmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre 4’er kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Fransızca dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.
 • Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.
 • Genel vekaletname kullanılacak ise; INPI’de kayıtlı olması, belirli bir konu için özel vekaletname kullanılacak ise; başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.
 • Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşmenin noterden onaylı Fransızca çevirisi gerekmektedir.
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (buluş başlığı, tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Fransızca dilinde olması gerekmektedir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi sunulması gerekmektedir. (Önceki başvurunun kopyası olabilir, noter onaylı olarak Fransızca dilinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında ön bir inceleme yapılmaktadır. Ayrıca başvuru sahibi ülke mevzuatı çerçevesinde başvuru esnasında araştırma raporu talebinde de bulunması gerekmektedir. İnceleme sürecinde resmi ofis, başvuru sahibi tarafından yapılan önceki patentlere ilişkin atıflara dayanarak taslak bir inceleme raporu hazırlamaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve/veya olumsuz karar verilmediği takdirde, bu taslak rapor esas alınarak başvuru ile birlikte 18 ay içerisinde yayınlanmasına karar verilmektedir. Ülke mevzuatı çerçevesinde yayın kararı verilen bir başvuruya 3 ay içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tarafından itirazda bulunulabilir. Başvuru tarihinden itibaren 27 ay sonra resmi ofis kesin inceleme raporunu yayınlamakta ve herhangi bir olumsuz karar verilmediği takdirde başvurunun tescili kesinlik kazanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ayın son gününe kadar yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, inceleme raporu hazırlanmamaktadır. Faydalı model başvurularında, koruma kapsamı 6 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvurusu isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Koruma, uluslararası anlaşmaların ve ülkenin ulusal mevzuatına göre belirlenmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibi kişisel bilgileri,
 • Telif hakkına konu ürüne ilişkin bilgiler (başlık, yaratılış tarihi, tanımı),
 • Eserin kopyası,
 • Eserin tamamlandığı tarih,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Telif hakkı talepleri, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir.

 

Telif hakkı koruma süresi eserin yaratılması ile başlamaktadır. Eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresince geçerlidir.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo