Etiyopya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt olarak yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir. Noter onaylı ve İngilizce tercümeli olmalıdır. Tercüman tarafından imzalı ve mühürlü olmalıdır. Etiyopya Konsolosluğu tarafından onaylanmış olmalıdır.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın (kelime markaları hariç) 16 adet logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Nice Sınıflandırmasına tabidir. Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (İngilizce tercümeli, tercüman tarafından imzalı ve mühürlü olmalıdır. Etiyopya Konsolosluğu tarafından onaylanmış olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve esasa dayalı inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde söz konusu markanın daha önce tescil edilip edilmediği, içeriği ve etik açısından uygunluğuna bakılmaktadır. Belirtilen süreç ieçerisinde herhangi olumsuz bir durum karar verilmediği takdirde, yüksek tirajlı bir gazetede ya da fikri-sınai haklar bülteninde 60 günlük bir yayın yapılmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak belge düzenlenmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır. Bu süre yedi’şer yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 3 ay içinde yapılabilmektedir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Mevzuat çerçevesinde tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. Etiyopya Paris Sözleşmesine üye değildir. Bununla birlikte rüçhan hakkından yararlanma talep edilebilir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı ve Etiyopya Konsolosluğu onaylı olmalıdır. İngilizce diline tercüme edilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname,
  (İngilizce dilinde verilmesi gerekmektedir.) 
 • Tasarıma konu ürünün görseli, (4 adet olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası 1 ay içinde sunulmalıdır. İngilizce tercümeli olmalıdır. Noter onaylı ve Etiyopya Konsolosluğu onaylı olmalıdır.)
 • Gerekli durumlarda tasarım devri belgesi gerekmektedir. (Noter onaylı olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 6 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Belirtilen yasal askı süresisi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği ve/veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilerek, belge düzenlenmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez beş yıllık dönem için yenilenerek, toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanabilmektedir. Belirtilen süre içerisinde yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir. 

 

Tasarım belgesinin geçerliliğini koruması için yıllık ücret, her yıl başvuru tarihine gelen gün de aydan önceki 90 gün içerisinde ödenmelidir. Bu sürenin kaçırılması halinde altı aylık bir süre içerisinde ek bir ücret ödenerek yenilemeye devam edilebilir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt olarak yapılabilmektedir. Etiyopya Paris Sözleşmesine üye olmamakla birlikte rüçhan için işlem talep edilebilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Etiyopya Konsolosluğunca onaylı ve noter onayı yapılmış olması gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler ve patent sınıflandırması),
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İngilizce dilinde olmalıdır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa rüçhan hakkı belgesi, “Etiyopya, karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde herhangi bir kararda yer almamaktadır. Bununla birlikte gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde rüçhan talebinin tanınabileceği belirtilmiştir. Rüçhan belgelerinin İngilizce dilinde, noter onaylı ve Etiyopya konsolosluğunca onaylanmış olması gereklidir.”
 • Noter onaylı şirket kuruluş belgesi,
 • Buluş patentlerinde; noter onaylı buluş devri belgesi gerekmektedir. Uygulama patentlerinde; yabancı ülkedeki tescilli patente ilişkin noter onaylı belge kopyası gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ortalama 3 yıl süren esasa dayalı araştırma süreci gerçekleştirilmektedir. Başka bir ülkede gerçekleştirilen patent tescili kullanılarak bu süreç talep edilirse mevzuat çerçvesinde hızlandırılabilmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 15 yıldır. Ayrıca bu süre, patentin Etiyopya’da kullanıldığına dair dokümanlarla birlikte 5 yıl daha uzatılabilir. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde ilglii patent için iptal kararı verilmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için (uygulama patenti) faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo