Letonya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Letonca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markaya ilişkin 10 adet 5×5 cm ya da 8×8 cm ebadında marka örneği, kelime markası ise tercümesi,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Letonca dilinde olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Letonca dilinde noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından 3 ay içerisinde gerçekleştirilen şekle ve esasa dayalı inceleme süreci söz konusudur. Eksiklikler olması durumunda 3 ay içerisinde tamamlanması istenmektedir. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı veya gelen itirazların kabul edilmediği takdirde, yayınla birlikte tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Tescilli markanın ürünlerin üzerinde, ambalajlarında, reklamlarda, söz konusu ürüne ilişkin diğer ekonomik aktivitelerde yer alması, ticaret alanında ürün ve hizmetlerde kullanılması, ihraç edilmesi markanın kullanımı kapsamında değerlendirilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Letonca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname,
  (Letonca dilinde verilmesi gerekmektedir. Aynı sınıfta olan tasarımlar ile çoklu başvuru yapılabilir)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Eğer mümkünse tasarımın ön, arka, üst ve alt görselleri de verilmelidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve Letonca diline tercüme edilmiş olmalıdır. Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre 3 ay içerisinde şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Esasa dayalı inceleme yapılmamaktadır. Eksiklik ya da olumsuz bir durum bulunmaması durumunda, başvurunun 3 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir. Letonya’da tasarım tescil süreci ortalama 6-12 ay sürmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dörder kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Letonca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Farklı bir dilde olması durumunda 3 ay içerisinde Letonca diline tercümesi verilmelidir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Letonca dilinde olmalıdır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Letonca diline tercüme ve Noter onaylı olarak rüçhan belgesi rüçhan sonrası 16 ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında şekli inceleme yapılmaktadır. Başvurudan itibaren 18 ay içerisinde patent başvurusu yayınlanmaktadır. Yayın süresi mümkün oldukça kısa tutulmaktadır. Resmi ofis patentlenebilirlik kriterleri bakımından esasa dayalı inceleme yapmamaktadır. Esasa dayalı inceleme bazı kıstaslar açısından ve kısıtlı şekilde yapılmaktadır. Yayın tarihinden itibaren 9 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar tarafından patent başvurusuna itiraz edilebilir. Askı süresinde itiraz ya da herhangi bir olumsuzluk olmadığı takdirde patent başvurusu tescile ve yayına hak kazanmaktadır. Letonya’da patent tescili süreci ortalama 2 yıl sürmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, yayınından sonra ilk yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Eczacılığa ilişkin patentlerde tamamlayıcı koruma sertifikası ile süre 5 yıl uzatılabilmektedir. Letonya’da faydalı model uygulaması bulunmamaktadır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. (the Law of Libraries of the Republic of Lithuania; Law of Public Information of the Republic of Lithuania; Resolution of the Government of the Republic of Lithuania Regarding the Number of Legal Deposit Documents and their Transmission to the Libraries ve The Latvian Copyright Law)

 

Telif hakkı kapsamında yazılı, sözel, artistik, yaratıcı anlamda bilimsel eserler, görsel eserler, üç boyutlu eserler ve yasada belirtilen diğer eserler bulunmaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir.

 

Telif hakkı koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresincedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo