Güney Kore

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Korece dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler 

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markaya ilişkin 8×8 cm ebadında marka örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Korece dilinde hazırlanmış olmalıdır.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (Noter onaylı olarak rüçhan belgesi rüçhan sonrası 3 ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen şekli ve esasa ilişkin inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve/veya olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, 2 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ve esasa yönelik bir olumsuz karar verilmediği takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. 

 

Söz konusu ülkede; başvurudan tescile kadar olan süreç ortalama 12-15 ay sürmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilmektedir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Korece dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

(31 Mart 2014 tarihi ile Güney Kore Hague Anlaşmasına üye olan 62. ülke olmuştur. 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Kore Tasarım Kanunundaki değişiklikler yürürlüğe girmiştir. )

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
 • (Korece dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (Perspektif görünüş, ön yüz, arka yüz, sol yan yüz, sağ yan yüz, üst yüz ve alt yüz görünümleri verilmelidir. 2 adet verilmelidir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (Korece dilinde tercüme ve noter onaylı olmalıdır. Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli eksiklik olmaması durumunda talebe bağlı olarak esasa ilişkin inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde de herhangi olumsuz bir karar verilmemesi durumunda, başvurunun 3 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Belirtilen süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Modaya dayalı ve kısa süreli ticari ömürleri olan tasarım başvurularında (giyim, yatak ürünleri, kağıt ürünleri, ambalajlama, tekstil ürünleri, örgü ürünleri vb.) esasa dayalı inceleme yapılmamaktadır. (non-substantive examination) Bu ürün grupları için 20 ya da daha az sayıda tasarımla tek başvuru yapılabilir. Tescil alma süreci ortalama 4 ay sürmektedir. 

 

Esasa dayalı inceleme gerektirmeyen tasarım grupları haricindeki tasarımlar için esasa dayalı inceleme yapılmaktadır. Bu tasarım grupları ülke mevzuatında belirlenmiştir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 3 yıldır. Bu süre 5 kez üç yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Korece dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

(Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilen Kore Patent Kanunu ile patent alanında değişiklikler yapılmıştır. Formların düzenlenmesinde sadece Korece dili geçerli iken yapılan değişiklikle İngilizce dilinde başvuru yapılabilecektir. Bununla birlikte, başvuru sahibi başvuru ya da rüçhan tarihinden itibaren 14 ay içerisinde Korece diline çevrilmiş tercümeyi vermek zorundadır. Aynı şekilde PCT başvurularında da ulusal aşama başvurusu 31 ay içerisinde, Korece diline tercümesi ise 32 ay içerisinde verilecektir.) 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler, patent başlığı)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Korece dilinde olmalıdır.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (Korece diline tercümesi noter onaylı olarak rüçhan belgesi rüçhan sonrası 16 ay içinde sunulabilir.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında şekli inceleme yapılmaktadır. Araştırma talebi, başvuru sahibinin talebi üzerine gerçekleştirilmektedir. Bu talep patentler için 5 yıl, faydalı modeller için ise 3 yıl içerisinde yapılmalıdır. Ulusal savunma konularına ilişkin gizli patentler haricinde tüm patent başvuruları, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanmaktadır. Talep üzerine erken yayın yapılabilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi ve/veya kurumlar itiraz haklarını kullanabilmektedir. Buluş konusuna ilişkin, “patentlenebilirlik” kriterlerine dayalı araştırma sonucunda olumsuz bir karar verilmediği takdirde tescil kararı verilmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk 3 yılın ücreti tescille birlikte, 4. yıldan itibaren ise her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. (Beijing Treaty on Audiovisual Performances, Brussels Convention Relating to the Distribution Of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite, The WIPO Performances and Phonograms Treaty; WPPT, The WIPO Performances and Phonograms Treaty; WPPT, The WIPO Performances and Phonograms Treaty; WPPT, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPSs, The Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, The Universal Copyright Convention, The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization)

 

Telif hakkı kapsamında yazılı, sözel, artistik, yaratıcı anlamda bilimsel eserler, görsel eserler, üç boyutlu eserler, bilgisayar programları ve yasada belirtilen diğer eserler bulunmaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir. 

 

Telif hakkı koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 50 yıl süresincedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo