Tacikistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Tacikçe ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri, 
 •  Vekâletname, (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Tacikçe ya da Rusça diline çevrilecektir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescil kesinlik kazanarak karar 6 ay sonra ilgili bültende yayınlanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Tacikçe ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname, (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname (Tacikçe ya da Rusça dillerinden birinde verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı, (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst, alt ve perspektif açıdan resim)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre başvuruyu “şekli şartlara uygunluk” ve “tescil edilebilirlik” açısından incelenmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve/veya olumsuz karar verilmediği durumunda başvurunun tesciline karar verilerek, ilgili karar 6 ay içerisinde belge ile birlikte yayınlanmaktadır. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre bir kez beş yıllık dönem için yenilenerek, toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanabilmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Tacikçe ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname, (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Tacikçe ya da Rusça dilinde teslim edilmelidir.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından mevzuat çerçevesinde inceleme işlemi yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve/veya olumsuz bir karar verilmediği ve şekli inceleme sürecinin tamamlanmasıyla başvurunun resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Bu süreç başvuru tarihinden itibaren 18 aydır. 

 

Patent başvurusu için, inceleme talebi başvuru tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde başvuru sahibi tarafından ya da vekili tarafından yapılmalıdır. Aksi halde başvuru için mevzuat çerçevesinde iptal kararı verilmektedir. Patentlenebilirlik kriterlerine göre incelenen buluş için herhangi bir olumsuz karar verilmezse tescil kesinlik kazanarak, tescil kararından 6 ay sonra ilgili gazetede yayınlanıp, bu süreç sonunda belge düzenlenmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Söz konusu belgenin geçerliliğinin sağlanabilmesi için ilk yıldan itibaren her yıl ba

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi 
 •  Vekaletname (Eser sahibi tarafından noter onaylı ve Tacikçe ya da Rusça diline tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Eserin kopyası, (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,

Eserin türüne göre gerekli görülen başka dokümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Tüm eserler için geçerli olmamakla birlikte sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo