İngiltere

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Koruma altına alınması istenen markanın türü belirtilmelidir.
  (kelime markası, figüratif marka, üç boyutlu marka, ses markası, teknik marka, vb.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi İngilizce diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir. İngilizce dilinde değilse noter onaylı çevirisi sunulmalıdır.)
 • Ortak marka başvurusu yapılabilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, Büyük Britanya Patent Ofisi tarafından şekli ve esasa ilişkin inceleme yapılmaktadır. Esasa ilişkin inceleme yapılırken; ayırt ediciliğin olmaması, genel kullanımı engelleyici tanımlayıcı unsurların bulunması, açıkça karıştırılma ihtimalinin olması, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması, bir ülke/eyalete ait amblem içermesi gibi hususlar dikkatle incelenmektedir. Ayrıca üçüncü kişilere yönelik hak ihlalleri ve başvurulan markaya benzer ya da aynı marka olup olmadığı da bu süreç içerisinde değerlendirilmektedir.

 

Başvuru sonrasında gerçekleştirilen inceleme neticesinde; tescile engel herhangi bir durumun olmadığı yönünde karar verilmesi halinde tescili talep edilen marka, 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması ya da gelen itirazların kabul edilmemesi durumunda tescil, kesinlik kazanmakta ve belge hazırlanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
 • Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşmenin noterden onaylı İngilizce çevirisi gerekmektedir.
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname,
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (Tasarımın mümkün olduğu kadar açıklayan her açıdan çekilmiş resimleri gerekmektedir. İki kopya halinde verilmelidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi (İngilizce dilinde değilse noter onaylı çevirisi sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Tasarımın “yeni ve ayırt edici nitelikte” olması tescil için yeterli bir kriterdir. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumusz karar verilmemesi durumda başvurunun tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin ilk dönem koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi beşer yıllık dönemler halinde 4 kez daha uzatılabilir. Tasarımın maksimum koruma süresi 25 yıldır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. (Bu durumda başvurudan itibaren 3 ay içinde İngilizce tercüme verilmesi gerekmektedir. Resmi onaylı tercüman imzası noter tarafından onaylanmış olmalıdır.)

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
 • Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşmenin noterden onaylı İngilizce çevirisi gerekmektedir.
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) (İstemler başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde resmi ofise sunulabilir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası iki ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme işlemi yapılmakta olup, bu süreç devam ederken ülke mevzuatı çerçevesinde başvuru tarihi itibari ile en geç iki ay içerisinde başvuru sahibi tarafından inceleme talebi yapılmalıdır. İnceleme süreçleri sonunda; başvunun tesciline ilişkin herhangi bir olumsuz karar verilmezse, söz konusu başvuru, genel olarak başvuru tarihinden itibaren 18 ay içerisinde resmi patent bülteninde yayınlanmaktadır. Başvuru sahibi tarafından istenirse erken yayın talep edilebilme hakkı mevzuat çerçevesinde mümkündür. Patent başvurusuna ilişkin ilk yayın patent haklarının ve rakiplerin korunması açısından, olası patent araştırmaları için bilgilendirmeye yöneliktir. Yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde “patent alınabilirlik kriterlerine” ilişkin tam bir inceleme talebi başvuru sahibi tarafından yapılmalıdır. Bu süreç içerisinde, patentin mevzuat kriterlerini sağladığı yönünde karar verilirse tescil kesinlik kazanmakta ve belge verilerek koruma altına alınmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Yıllık vize ücretleri her yılın başvuru gününe tekabul eden zamanda ödenmelidir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de ödenmezse patent tescili geçerliliğini yitirmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibi kişisel bilgileri,
 • Telif hakkına konu ürüne ilişkin bilgiler (başlık, yaratılış tarihi, tanımı),
 • Vekâletname,
 • Eserin kopyası,
  (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 • Gerekli hallerde diğer dökümanlar,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruma süresi, eserin türüne göre değişiklik.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo