Bangladeş

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri, adres ve uyruğu, başvuru sahibinin statüsü (üretici, satıcı, dağıtıcı vb)
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olması gerekmemektedir. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi ve imzalayan kişinin görevinin belirtilmesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın (13×8 inç olarak 8 adet logo örneği ve 2 adet kopyası,
 • (Eğer marka içerisinde Roman harfleri dışında içerik varsa bu içerikler tercüme edilmelidir.)
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmet listesi, 
 •  Markanın ilgili ülkede kullanımı olup olmadığı konusunda beyan,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi. (Noter onaylı kopya 6 ay içerisinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından öncelikle şekli ve esasa ilişkin olarak inceleme yapılmaktadır. Söz konusu inceleme sonucunda; tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, resmi bültende yayınlanmaktadır. Ülke mevzuatı çerçevesinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna 60 gün içerisinde itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 4 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlığı,
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (Her bir tasarım için 4 adet olmak üzere, 4 yandan ve 3 boyutlu olarak perspektif resim)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı olarak başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli bir inceleme yapılmaktadır. Söz konusu inceleme sonucunda; tescile engel her hangi bir durum olmaması haline başvurunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre 2 kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • (2 set tarifname ve şeffaf kâğıt üzerine 2 set resim gerekmektedir. Resimler şeffaf kâğıda basılmış olmalıdır.)
 •  Eğer varsa noter onaylı devir sözleşmesi,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi. (3 ay içerisinde patent belgesinin noter onaylı sureti gerekmektedir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli bir inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaz ise patent başvurusu 18 ay içerisinde resmi bültende yayınlanmaktadır. Ülke mevzuatı çerçevesinde üçüncü kişi veya kurumlar tarafından 4 ay içerisinde söz konusu başvuruya itiraz edilebilmektedir. Belirtilen süre içerisinde herhangi bir itiraz ya da ret kararı olmaması durumunda patent başvurusunn tescili kesinlik kazanmaktadır.  

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden ve/veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 16 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 4. Yıldan itibaren 15. Yıla kadar her yıl yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Eğer bu süre geçirilirse 90 gün süre içinde ayrıca ücret ödenerek yenilenebilir. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; Bangladeş Telif Hakları Ofisi tarafından yürütülmektedir. Başvuru, tescil, devir, iptal, değişiklik için yapılan işlemler tescile kayıt ettirilmelidir.

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru formu,
 •  Tescili istenen eserin 4 adet kopyası,
 •  Eğer uygulanabilirse eserin transferine ilişkin kaşeli sözleşme,
 •  Vekâletname,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo