İsveç

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İsveççe dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Başvuruda belgelerin esas olarak asılları istenmekte, asılları yoksa noter onaylı kopyaları gerekmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markaya ilişkin 8×8 cm ebadında marka örneği (markanın özelliğine göre renkli ya da siyah-beyaz olmalıdır.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. İsveççe dilinde olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (İsveççe dilinde noter onaylı tercümesi ile birlikte verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen şekle ve esasa yönelik bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, 2 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilirler. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ve esasa yönelik bir olumsuzluk olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. İsveç’te başvurudan tescile kadar olan süreç ortalama 6-10 ay sürmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İsveççe dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Başvuruda belgelerin esas olarak asılları istenmekte, asılları yoksa noter onaylı kopyaları gerekmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri, (Gerekli durumlarda, başvuru sahibinin tasarımcı olmaması durumunda “deed of assignment”, hakların devrine ilişkin dokuman gerekmektedir.),
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları ve sınıflandırması,
  (İsveççe dilinde verilmesi gerekmektedir. Aynı sınıfta olan tasarımlar için tek bir başvuru yapılabilir.)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Tasarıma ilişkin görseller maksimum A4 boyutlarında olmalıdır. 300 DPI çözünürlükte olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve İsviçre resmi dillerinden birine tercüme edilmiş olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ya da olumsuz karar bulunmaması durumunda, başvurunun yayınlanmasına karar verilir. Yayından itibaren 2 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar tasarım başvurusuna itiraz edebilir. Bu süreç içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ya da gelen itirazlar kabul edilmeyerek ret edilirse tasarım tescili kesinlik kazanarak, belge verilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre 4’er kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. (Yedek parça tasarımlarına ilişkin koruma süresi ise 2 kere yenileme yapılabilir şekilde maksimum 15 yıldır.)

 

Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İsveççe dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Başvuruda belgelerin esas olarak asılları istenmekte, asılları yoksa noter onaylı kopyaları gerekmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İsveççe dilinde hazırlanmış olmalıdır. İngilizce verildiği takdirde İsveççe tercüme ile tamamlanmalıdır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında ortalama 6 ay içerisinde şekli inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz karar oluşmadığı takdirde resmi bilgilendirme yapılmaktadır. Esasa ilişkin inceleme sonucunda ise resmi ofis teknik bildirim ile patent başvurusunda düzenleme yapılması isteyebilir. Başvuruda herhangi bir olumsuzluk görülmediği durumda ise final bildirimi yapılmaktadır. Bu süreç ortalama 2 yıl sürmektedir.

 

Patent başvurusu, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanmaktadır. Tescilden (grant) itibaren 9 ay içinde üçüncü kişi veya kurumlar patent başvurusuna itiraz edebilirler.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ayın son gününe kadar yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. İsveç’te faydalı model koruması bulunmamaktadır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. (Act on Copyright in Literary and Artistic Works (1960:729) (Copyright Act); the Copyright Regulation (1993:1212); the International Copyright Regulation (1994:193))

 

Telif hakkı kapsamında yazılı, sözel, artistik, yaratıcı anlamda bilimsel eserler, görsel eserler, üç boyutlu eserler, bilgisayar programları ve yasada belirtilen diğer eserler bulunmaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir. Koruma eserin yaratılması ile başlamaktadır. Minimum gereklilik özgün karaktere sahip yazınsal ve artistik yaratımların olmasıdır. Telif hakkı koruması yaratımın gerçekleştirilmesi ile başlamaktadır. Telif hakkı koruması ile ekonomik ve ekonomik olmayan kazanımlar elde edilmektedir.

 

Telif hakkı koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresincedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo