Mısır

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direk, ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve adresi,
 • Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır/ Noter onaylı olmalıdır. Sonrasında Mısır Konsolosluğundan da onay alınmalıdır.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın 10 adet logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Tescil listesi Arapça diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı rüçhan hakkı belgesi, Eğer Arapça ya da İngilizce dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte 6 ay içinde verilmelidir.)

Not Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme ve ardından esasa yönelik bir inceleme süreci söz konusudur. Bu süreç içerisinde şekli yönden eksiklikler olması durumunda 30 gün içerisinde tamamlanması istenmektedir. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, 2 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilirler. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda ise, yenileme talebi 6 ay içerisinde ek bir ücret ödenmesi koşuluyla yapılabilir. 

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direk ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olmalıdır. Sonrasında Mısır Konsolosluğundan da onay alınmalıdır.)
 • Tüzel kişiler için Ticari sicil belgesi (Arapça tercümesi noter onaylı olmalıdır. Sonrasında Sudan Konsolosluğundan da onay alınmalıdır.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  (Arapça dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • Tasarıma konu ürünün boyutlarını belirten 4 set teknik çizimi
  (Kaliteli kağıt üzerine 33×21 boyutlarında olmalıdır.)
 • Tescili talep edilen tasarımın Locarno sınıf bilgisi,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve Arapa diline tercüme edilmiş olmalıdır. Başvuru tarihi itibari ile 3 ay içinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü; 

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun ilgili resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Yayın tarihinden itibaren 2 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar, patent başvurusuna itiraz edebilir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde başvuru için tescil kararı verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre bir kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. 

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direk, ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

Başvuru sahibi bilgileri,

 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olmalıdır. Sonrasında Mısır Konsolosluğundan da onay alınmalıdır.)
 • Tüzel kişiler için Ticari sicil belgesi, (Arapça tercümesi noter onaylı olmalıdır. Sonrasında Sudan Konsolosluğundan da onay alınmalıdır.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İngilizce ya da Fransızca verilmelidir. Arapça diline tercümesi ise 6 ay içinde verilmelidir.)
 • Buluş konusuna ilişkin tek set teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve Arapça ya da İngilizce diline tercüme edilmiş olmalıdır. Başvuru tarihi itibari ile 3 ay içinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz durum oluşmadığı takdirde patent başvurusu için tescil kararı verilerek resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın ile birlikte, patent başvurusu üçüncü kişiler tarafından incelenebilmektedir. Yayından itibaren 2 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar, patent başvurusuna itiraz edebilir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, başvuru için tescil kararı verilmektedir. Patent tescil süreci ortalama 3 yıl sürmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, tescil kararı henüz alınmasa dahi her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda 12 ay içerisinden ilgili vize ödenerek sürece devam edilmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direk, ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi ve nufus cüzdanı ya da pasaportu
 • Vekaletname
  (Eser sahibi tarafından noter onaylı ve Arapça diline tercüme edilmiş şekilde konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 • Eserin iki kopyası,
  (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 • Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Koruma süresi, eserin yayınından itibaren telif hakkı sahibinin hayatı boyunca ve söz konusu ülke mevzuatına göre başka şekilde belirtilmedikçe, sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıl sürmektedir.

 

Ortak eserlerde, 50 yıllık süre eserin resmi olarak yayınlandığı, ortaya çıktığı tarihte başlamaktadır. Eğer anonim ya da takma isimli bir eser sahibi bulunmaktaysa aynı kural geçerlidir.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo