Azerbaycan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Azerice ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 5×8 veya 8×8 cm ebadında 25 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme şekli açıdan bir ay içerisinde yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; esasa ilişkin inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Bu süreç içerisinde de tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Azeri ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname,
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst, alt ve perspektif olarak resim)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 6 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre bir kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Azeri ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname ,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru sahibi tarafından 18 ay içerisinde inceleme talebi yapılabilmektedir. Eğer, herhangi bir inceleme talebi yapılmaz ise; patent, başvuru sahibinin sorumluluğuna bırakılarak tescil edilmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3.yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar (Uluslararası Anlaşmalar ve üye olunan tarihler: UCC Geneva,7 Nis 1997; Berne 4 Haz 1999; Phonograms, 1 Eylül 2001; WPPT, 6 Nis 2006; WCT,6 Nis 2006) çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. 

 

Ülke mevzuatına göre, oluşturulan edebiyat, sanat, müzik eserleri ve bilgisayar yazılımları gibi eserlerin telif hakkını koruma altına almak için tescil gerekmemektedir. Ancak eser sahibi telif hakkı için, “özel” ya da “münhasır olmayan” olarak iki şekilde yazılı bir anlaşma yapabilir. “Özel” telif hakkı talep eden eser sahibi, eseri ulusal ofis kanalıyla tescil ettirebilir. 

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi 
 •  Vekaletname
 • (Eser sahibi tarafından noter onaylı ve Azeri ya da Rus diline tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Eserin kopyası,
 • (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi, 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Telif hakkı koruma süresi eserin yaratılması ile başlamaktadır. Eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 50 yıl süresince geçerlidir. 

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo