İrlanda

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname gerekmemektedir.
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği
 • Koruma altına alınması istenen markanın türü belirtilmelidir.
  (kelime markası, figüratif marka, üç boyutlu marka, ses markası, teknik marka, vb.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi İngilizce diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir. İngilizce dilinde değilse noter onaylı çevirisi sunulmalıdır.)
 • Ortak marka başvurusu yapılabilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis, marka başvurusu mutlak red nedenlerine göre incelemektedir. Mutlak red nedenlerine örnek olarak; ayırt ediciliğin olmaması, genel kullanımı engelleyici tanımlayıcı unsurların bulunması, açıkça karıştırılma ihtimalinin olması, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması, bir ülke/eyalete ait amblem içermesi sayılabilir. Üçüncü kişilere yönelik hak ihlalleri ve başvurulan markaya benzer ya da aynı marka olup olmadığı da incelenmektedir.

 

Başvuru sonrasında gerçekleştirilen incelemeye göre noksan veya olumsuz bir karar olmaması halinde tescili talep edilen marka, 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda marka tescili kesinlik kazanmakta ve belge hazırlanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname gerekmemektedir.
 • Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşmenin noterden onaylı İngilizce çevirisi gerekmektedir.
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname,
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Tasarımın mümkün olduğu kadar açıklayan her açıdan çekilmiş resimleri gerekmektedir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi (İngilizce dilinde değilse noter onaylı çevirisi sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Tasarımın yeni ve kendine has özelliklerinin olması tescil için yeterli görülmektedir. Herhangi bir engelin bulunmaması durumda başvurunun tesciline karar verilerek yayın ertelemesi istenmediği koşulda yayınlanmaktadır.

 

Tasarım tescil belgesinin ilk dönem koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi beşer yıllık dönemler halinde 4 kez daha uzatılabilir. Tasarımın maksimum koruma süresi 25 yıldır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Bu durumda başvurudan itibaren 3 ay içinde İngilizce tercüme verilmesi gerekmektedir. Resmi onaylı tercüman imzası noter tarafından onaylanmış olmalıdır.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname gerekmemektedir.
 • Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşmenin noterden onaylı İngilizce çevirisi gerekmektedir.
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) (İstemler başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde resmi ofise sunulabilir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası iki ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, başvurunun alındığına ilişkin bir bildirim verilir. Resmi ofis tarafından ilk şekli inceleme tamamlandıktan sonra, söz konusu patent, başvuru tarihinden itibaren 18 ay içerisinde resmi bültende yayınlanır. Patent başvurusuna ilişkin ilk yayın patent haklarının ve rakiplerin korunması açısından, olası patent araştırmaları için bilgilendirmeye yöneliktir.

 

Yayın tarihinden itibaren ortalama 6 ay içerisinde başvuru için, patent alınabilirlik kriterlerine ilişkin tam bir inceleme yapılmaktadır. Böylece buluşun buluş basamağına sahipliği incelenir. Normal koşullarda yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde inceleme raporu başvuru sahibine verilmektedir. Gerekli nitelikleri sağladığı belirlendiğinde patent tescili yayınlanarak belgesi verilmektedir. Bu süreç yaklaşık 3-5 yıl sürebilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Yıllık vize ücretleri 3. Yıldan itibaren her yılın başvuru gününe tekabul eden zamanda ödenmelidir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de ödenmezse patent tescili geçerliliğini yitirmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için kısa dönemlik patent tescili alınarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direk, ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar (Berne Convention (Paris Act), the Rome Convention, the TRIPs Agreement, the World Intellectual Property Organisation (WIPO) Copyright Treaty, and the WIPO Performances and Phonograms Treaty) çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatlarına göre belirlenir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

Telif hakkı koruma süresi, eserin türüne göre değişiklik göstermektedir.

 

Genel olarak; telif hakkı koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresincedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo