Nepal

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (Tüzel kişi başvurularda imzaya yetkili olan kişi/kişilerce şirket çalışanlarından iki şahit huzurunda imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 6 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin İngilizce dilinde listesi, 
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (İngilizce dilinde noter onaylı çevirisi gerekmektedir.)
 •  Başka ülkelerde tescil var ise İngilizce dilinde noter onaylı tescil belgesi kopyası gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak belge verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır. Bu sürenin dolmasını takiben 35 gün içinde koruma süresi yedişer yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi itibariyle 1 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için mevzuat gereği üçüncü kişi/kurumlar iptal talebinde bulunabilmektedir. Başvuru işlemi sırasında kullanım yok ise, başvuru “kullanım niyetine dayalı” olarak yapılabilmektedir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (Tüzel kişi başvurularda imzaya yetkili olan kişi/kişilerce şirket çalışanlarından iki şahit huzurunda imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
 • (ingilizce dilinde verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif açıdan resim)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi ya da
 •  Başka ülkelerde tescil var ise; İngilizce dilinde noter onaylı tescil belgesi kopyası gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez beş yıllık dönem için yenilenerek, toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanabilmektedir. 

 

Bu sürenin geçmesi durumunda, yenileme talebi 35 gün içinde yapılmalıdır. Belirtilen sürenin de kaçırılması durumunda ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (Tüzel kişi başvurularda imzaya yetkili olan kişi/kişilerce şirket çalışanlarından iki şahit huzurunda imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi 

 

Kısaca Tescil Prosedürü; 

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofisi tarafından söz konsu buluş konusu, “patentlenebilirlik kriterleri” açısından incelenmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmediği takidrde başvurunun mevzuat çerçevesinde yayınlanmasına karar verilmektedir. Resmi bültende yayınlanan patent/patentler, incelenmek üzere üçüncü kişi/kurumlar tarafından resmi ofisten talep edilebilmekte ve talep tarihinden 35 gün içerisinde itiraz hakkı kullanılabilmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır. Bu sürenin dolmasını takiben 35 gün içinde koruma süresi yedişer yıllık dönemler halinde iki kez yenilenerek uzatılabilir. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için gerekli tescil ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 7 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. Telif hakkı başvurusu Nepal’de zorunlu değildir.

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. Telif hakkı başvrusu 5 ila 35 gün sürmektedir. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra tesciline karar verilen eserin koruma şartları bu ülkenin mevzuatına göre belirlenmektedir.  

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi, 
 •  Vekaletname (Eser sahibi tarafınan iki şahit huzurunda imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Eserin 4 adet kopyası,
 • (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,
 •  Eserin ayrıntılı tanımı,

Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi telif hakkı başvurusu yaptıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmaktadır.

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo