Arjantin

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İspanyolca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Arjantin Konsolosluğu’ndan onaylı olması gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Kullanım niyetine veya Kullanıma dayalı başvuru beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, resmi bültende yayınlanmaktadır. 30 günlük yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri;  İspanyolca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri
 • Tasarımcı adı ve bilgileri
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Arjantin Konsolosluğu’ndan onaylı olması gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı, (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı İspanyolca çevirisi, başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda tasarımın tesciline karar verilerek ilgili bültende yayınlanmaktadır.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Yenileme talebi koruma süresinin bitiminden önceki 9. ay ile 6. ay içerisinde mutlaka yapılmalıdır. Bu süre içerisinde yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri;  İspanyolca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri
 • Buluş Sahibi Bilgileri
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Arjantin Konsolosluğu’ndan onaylı olması gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi kopyası (Noter onaylı İspanyolca çevirisi, başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli bir inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz durum oluşmadığı takdirde patent başvurusu, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanmaktadır. İlgili ülke mevzuatına göre başvuru sahibi tarafından erken yayın talep edilebilmektedir. Yayın tarihinden itibaren 60 gün içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar patent başvurusuna itiraz edilebilmektedir.

 

Ülke mevzuatı çerçevesinde, başvuru tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde başvuru sahibi tarafından inceleme talebi yapılması gerekmektedir. İnceleme sürecinde, başvurunun yayını esnasında gelen tüm itirazların aynı anda başvuru sahibine bildirilmesi gerekmektedir. Bu itirazlara talep edilirse 60 gün içerisinde karşı görüş verilebilmektedir. Belirtilen süreç içerisinde tüm olumsuzlukların giderildiği koşulda buluşa patent belgesi verilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3.yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ilgili ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden ve Arjantin Konsolosluğu’ndan onaylı olması gerekmektedir.)
 • Eserin kopyası, (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 • Eserin tamamlandığı yer ve tarih bilgisi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Telif hakkı koruma süresi eserin yaratılması ile başlamaktadır. Eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 50 yıl süresince geçerlidir.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo