Moldova

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Moldovaca (Rumence) dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. (Rusça bu ülkede halen geçerli kullanımda olduğu için başvuruda Kiril alfabesi kullanılması tavsiye edilmektedir. )

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname, (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markaya ilişkin marka örneği,
  (Başvuru sahibi ayırt edici olarak en az 1 renk belirttiği takdirde 5 siyah beyaz ve 5 renkli marka örneği;
 • Ayırt edici renk belirtilmediği ve yazılı işaret olması durumunda 5 adet siyah beyaz marka örneği;
 • Ayırt edici renk belirtilmediği ve yazılı işaret olmaması durumunda 1 adet siyah beyaz marka örneği gerekmektedir.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Moldovaca (Rumence) dilinde olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Moldovaca (Rumence) dilinde noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen şekli inceleme süreci söz konusudur. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklikler olması durumunda 2 ay içerisinde tamamlanması talep edilmektedir. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve/veya olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Marka başvurusu için yayınlandıktan sonraki 6 ay içerisinde esasa yönelik inceleme yapılmaktadır. Esasa yönelik inceleme süreci yapılan itirazları da kapsamaktadır. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ve/veya esasa yönelik olumsuz bir karar verilmediği takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Moldovaca (Rumence) dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  (Moldovaca (Rumence) verilmesi gerekmektedir. 100 tasarıma kadar aynı sınıfta olan tasarımlar ile çoklu başvuru yapılabilir)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Tasarıma ilişkin görseller renkli ise 8 kopya, siyah beyaz ise 4 kopya olmalıdır. Görseller 8×8 cm ve maksimum 16×16 boyutunda olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve Moldovaca (Rumence) diline tercüme edilmiş olmalıdır. Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre 2 ay içerisinde şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süre içerisinde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda 4 ay içerişinde başvuruda yapılan taleple birlikte esasa ilişkin inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ya da olumsuz bir karar verilmemesi durumunda, başvurunun 3 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilmektedir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar ülke mevzuatı çerçevesinde tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verierek, belge düzenlenmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dörder kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Moldovaca (Rumence) dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. (Farklı dilde evrak verilmesi durumunda 2 ay içerisinde Moldova resmi dilinde tercüme verilmesi gerekmektedir.)

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Moldovaca (Rumence) dilinde olmalıdır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (PCT başvurusu olması durumunda tarih ve başvuru numarası gibi gerekli bilgiler verilmelidir.)
  (Noter onaylı olarak rüçhan belgesi rüçhan sonrası 16 ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında şekli inceleme 1 ay içerisinde yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve/veya olumsuz bir karar verilmediği takdirde resmi bilgilendirme yapılmaktadır. Araştırma talebi, başvuru sahibinin talebi üzerine başvurudan itibaren 30 ay içinde gerçekleştirilmelidir. Patent başvurusunun, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanmasına karar verilmektedir. Yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar tarafından söz konusu başvuruya itiraz edilebilmektedir. Araştırma ve inceleme süreçleri neticesinde başvurunun, “patentlenebilirlik kriterlerini” taşıması durumunda tescil kararı verilerek, söz konusu başvuru koruma altına alınmaktadır.

 

Söz konusu ülkede patent tescili süreci ortalama 2-4 yıl arasında sona ermektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Eczacılığa ilişkin patentlerde tamamlayıcı koruma sertifikası ile süre 5 yıl uzatılabilmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 6 yıldır. Bu süre ayrıca 4 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Telif hakkı kapsamında yazılı, sözel, artistik, yaratıcı anlamda bilimsel eserler, görsel eserler, üç boyutlu eserler ve yasada belirtilen diğer eserler bulunmaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Nüfus bilgileri ya da pasaport kopyası,
 • Telif hakkı konusu esere ilişkin bilgiler, başlığı, yaratılış tarihi, kağıt üzerinde 2 adet kopyası)
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı şekilde, noter onaylı olmalıdır.)
 • Gerekli hallerde diğer istenen dokümanlar.

 

Telif hakkı koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresincedir.

 

Moldova’da telif hakkı koruma işlemleri ortalama 1-2 ay sürmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo