Bahrain

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri
 •  Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Bahreyn Konsolosluğu’ndan onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Başka ülkeden alınan tescil belgesi yok ise Ticari Sicil Kaydı’nın veya Sicil Gazetesi’nin Arapça çevirisi gerekmektedir. (Noter ve Bahreyn Konsolosluğu’ndan onaylı olmalıdır.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Her sınıf için ayrı başvuru yapılmaktadır.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, 60 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı yada gelen itirazların kabul edilmemesi durumda, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 3 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri
 •  Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden ve Bahreyn Konsolosluğu’ndan onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
 •  Tasarıma konu ürünün 3 set görsel anlatımı, (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

** Bir başvuru içerisinde en fazla 50 adet tasarım için işlem yapılabilmektedir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre “şekli şartlara uygunluk” , “yenilik” ve “Sanayiye uygulanabilirlik” bakımından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmediği takdirde, başvurunun tesciline karar verilerek, ilgili karar resmi bültende yayınlanmaktadır. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri
 •  Buluş Sahibi Bilgileri
 •  Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Bahreyn Konsolosluğu’ndan onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Başvuru sahibi tüzel ise Ticari Sicil Kaydı’nın veya Sicil Gazetesi’nin Arapça çevirisi gerekmektedir. (Noter ve Bahreyn Konsolosluğu’ndan onaylı olmalıdır.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatı çerçevesinde şekli inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmezse, söz konusu başvuru için tescil kararı verilerek, ilgili resmi bültende yayınlanmaktadır. Ülke mevzuatı çerçevesinde üçüncü kişi ve/veya kurumlar 60 gün içerisinde itiraz haklarını kullanabilmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, tescil tarihinden itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır. Gerekli şartlar sağlandığı koşulda buluş faydalı modelden patente dönüştürülebilir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri;  ulusal ofise direk, ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. (Dahil olunan anlaşmalar: Copyright and Related Rights Act (Official Gazette No 16/2007 – No 68/2008 and No 110/2013) ; Decree on amounts of remuneration for private and other internal reproduction (Official Gazette RS, No 103/2006) ; Decree on mediation in disputes concerning copyright and related rights (Official Gazette RS, No 35/2005) ; Decision determining the list of mediators (Official Gazette RS, No 82/2005) ; Decision on the completion of the list of mediators (Official Gazette RS, No 36/2007) ; Decree on arbitration in disputes concerning copyright and related rights (Official Gazette RS, No 65/2006)).

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Ülke mevzuatına göre, oluşturulan edebiyat, sesli eserler, yazılı eserler, müzik eserleri, sanat eserleri gibi eserlerin korunması için, eser sahibi başvuruda bulunabilir. Eser sahibi eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir. 

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı eser sahibi yaşamınca ve ölümünden sonraki 70 yıl boyunca geçerlidir. Ortaklaşa olan eserlerde, son eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl süresince koruma geçerli olmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo