Ermenistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Ermenice dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri 
 •  Vekaletname
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın maximum 8×8 cm ebadında 25 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (Sertifikalı kopyası başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme bir ay içerisinde yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, iki ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Uluslararası başvurularda bu süre 6 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre sınırsız olarak onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Gerçek kullanımın olmaması halinde reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Ermenice dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri
 •  Vekaletname
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname,
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı veya teknik çizimi,
 • (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak görsel anlatım verilmelidir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü; 

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun tesciline karar verilir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Ermenice dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri
 •  Buluş Sahibi Bilgileri
 •  Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.
 •  Vekaletname
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (Sertifikalı kopyası başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafıdan iki ay içerisinde şekli inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz durum olmaz ise söz konusu patent başvurusunun resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Ülke mevzuatı çerçevesinde yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, patent, başvuru sahibinin sorumluluğuna bırakılarak tescil edilmektedir. 

 

Geçici Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bir diğer yandan; başvuru tarihini takip eden ilk 7 yıl içerisinde söz konusu patent için inceleme talebi yapılarak koruma süresi 20 yıla kadar uzatılabilir. Aksi takdirde 10 yıldan sonra patentin koruma kapsamı sona ermektedir. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise doğrudan ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi, 
 •  Vekaletname
 • (Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.) 
 •  Eserin kopyası,
 • (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis nezdinde yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu talep, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir. 

 

Telif hakkı koruma süresi eserin yaratılması ile başlamaktadır. Eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresince geçerlidir. 

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo