Kuzey Kore

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Korece dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

(Eğer başvuru İngilizce, Rusça, Çince, Fransızca ya da Almanca verildiyse, 3 ay içerisinde Korece tercümesi verilmelidir.)

 

Başvuru için gerekli belgeler;

  •  Başvuru sahibi bilgileri,
  • (Başvuru sahibinin adresi, uyruğu, endüstriyel ve ticari faaliyet alanı belirtilmelidir. İş lisansı ya da ticaret sicil kaydına ilişkin noter onaylı dokuman gereklidir. Başvurudan itibaren 3 ay içinde tamamlanabilir.)
  •  Vekâletname,
  • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
  •  Koruma altına alınması istenen markaya ilişkin 8×8 cm ebadında 5 adet marka örneği,
  • (Marka örneğinin renkli olması halinde, 10 adet marka örneği verilmesi gerekmektedir. Marka örneği Latin harflerinin içermiyorsa, okunuşu İngilizce dilinde belirtilmelidir. Ayrıca marka örneğinde yıl ya da nişan gibi işaretler varsa buna ilişkin dokumanlar verilmelidir.)
  •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  • (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Korece dilinde hazırlanmış olmalıdır.)
  •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  • (Rüçhan tarihi, numarası ve ülke bilgileri belirtilmelidir. Noter onaylı belge başvurudan itibaren 3 ay içerisinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından 6 ay süre ile gerçekleştirilen şekli inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, 5 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Beliritilen yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi ve/veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Bu sürenin sona ermesi ile birlikte, başcuru için esasa ilişkin inceleme yapılmaktadır. İnceleme ve itiraz süreçleri sonunda olumsuz bir karar verilmediği takdirde, marka tescili kesinlik kazanmakta ve 6 ay süre ile yayınlanmaktadır. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir. 

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Korece dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

(Eğer başvuru İngilizce, Rusça, Çince, Fransızca ya da Almanca verildiyse, 3 ay içerisinde Korece tercümesi verilmelidir.) 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

  •  Başvuru sahibi bilgileri ve imzası, (Başvuru sahibinin adresi, uyruğu, endüstriyel ve ticari faaliyet alanı belirtilmelidir. Ticaret sicil kaydına ilişkin noter onaylı doküman sunulması yeterli olacaktır.)
  •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
  • (Gerekli durumlarda tasarımcı tarafından hazırlanmış imzalı ve tarihli bir beyan yer almalıdır. Beyan için noter onayı gerekmemektedir.)
  •  Vekâletname ,
  • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
  •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  • (Korece dilinde verilmesi gerekmektedir. Aynı sınıfa dahil olması koşulu ile çoklu başvuru yapılabilmektedir.)
  •  Tasarıma konu ürüne ait 2 adet görsel anlatımı,
  •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  • (Noter onaylı rüçhan belgesiyle birlikte, rüçhan tarihi numarası ve ülke bilgileri verilmelidir.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süre içerisinde herhangi bir eksiklik olmaması halinde, yayın kararı verilerek esasa ilişkin inceleme sürecine geçilmektedir. Ülke mevzuatına göre; yasal askı süresi 6 ay olup, bu süre içerisinde üçüncü kişi ve/veya kurumlar söz konusu başvuruya itirazda bulunabilmektedir. Belirtilen süre sonunda olumsuz bir karar verilmediği takdirde tasarım başvurusunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez 5 yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır.

 

Korumanın geçerliliğinin devamı için; 2. ve 3. yıllara ilişkin vize ücretleri ilk yılın bitiminden önceki 6 ay içerisinde; 4. ve 5. yıllara ilişkin vize ücretleri ise 3. yıl bitiminden önceki 6 ay içerisinde ödenebilmektedir. Bu sürelerin kaçırılması durumunda ek bir ücret ödenerek 6 ay içerisinde gerekli ödemeler cezalı şekilde yapılabilmektedir. Belirtilen süreler içerisinde ücretleri ödenmeyen ve yenileme işlemi yapılamayan tasarımlar geçerliliğini yitirmektedir. 

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Korece dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

(Eğer başvuru İngilizce, Rusça, Çince, Fransızca ya da Almanca verildiyse, 3 ay içerisinde Korece tercümesi verilmelidir.) 

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

  •  Başvuru sahibi bilgileri,
  • (Başvuru sahibinin adresi, uyruğu, endüstriyel ve ticari faaliyet alanı belirtilmelidir. İş lisansı ya da ticaret sicil kaydına ilişkin noter onaylı dokuman uygundur. Başvurudan itibaren 3 ay içinde tamamlanabilir.)
  •  Buluş sahibi bilgileri,
  • (Gerekli hallerde başvuru sahibi ve buluş sahibi arasında hazırlanmış imzalı ve tarihli bir devir sözleşmesi verilmelidir.)
  •  Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
  •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler, patent başlığı),
  • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. 2 kopya olarak Korece dilinde olmalıdır.) 
  •  Buluş konusuna ilişkin üç set teknik çizim, 
  •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Rüçhan tarihi, numarası ve ülke bilgileri belirtilmelidir.)
  • (Rüçhan belgesi noter onaylı olarak rüçhan sonrası 3 ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında öncelikli olarak şekli inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik olmadığı takdirde, ilgili başvurunun 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Belirtilen süre sonunda başvuru için, esasa ilişkin inceleme süreci başlatılmakta olup, bu işlem için ayrıca talepte bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. İnceleme süreci ortalama 15 ay olup, belirtilen süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmez ise, tescil kararı kesinleşmektedir.

 

Tescil kararı verilen patentler, periyodik olarak resmi bültende 6 ay süreyle yayınlamaktadır. Yayın tarihinden itibaren 3 ay ve tescil sonrası yayından itibaren 6 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar ilgili başvurulara itirazda bulunabilmektedir.

Söz konusu ülkede ortalama başvuru süreci normal süreç içerisinde 1,5 – 2 yıl arasındadır. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 15 yıldır. Bu süre talep üzerine 5 yıl daha uzatılarak, toplamda 20 yıllık koruma sağlanabilmektedir. Patent korumasının devamı için her yıl koruma yılı bitiminden 3 ay önceki tarihe göre yıllık ücretin ödenmesi gerekmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda 6 ay içerisinde ek ücret ödenerek cezalı şekilde geçerlilik devam ettirilebilir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. 

 

Kuzey Kore Yönetimince telif hakkı sahibinin korumaya ilişkin hakları sağlanmaktadır. Yazınsal, sanatsal, bilimsel ve teknolojik alandaki telif hakkı konusu eserlerin korunması için Yönetim, gerekli süreçleri ve gözetimleri sağlamaktadır. Telif hakkı, eser sahibinin manevi ve maddi haklarının korunmasını kapsamaktadır.

Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir. 

 

Telif hakkı koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 50 yıl süresincedir. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo