Norveç

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Norveç dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onayı gerekmemektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tüzel kişi başvurularında Ticari Sicil Kaydı örneği, Özel kişi başvurularında ise pasaport kopyası gerekmektedir.
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin Norveç dilinde listesi,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Norveç veya İngilizce dilinde noter onaylı çevirisi gerekmektedir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Ancak, başvuru tarihi itibari ile üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Bu süreç içerisinde tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka üç ay süre ile yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde de herhangi bir itiraz gelmediği takdirde tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi itibariyle kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Norveç dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onayı gerekmemektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname,
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 • Bir başvuru aynı sınıfa ait olmak koşulu ile birden fazla tasarım içerebilir.
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi ya da başka ülkelerde tescil var ise İngilizce dilinde noter onaylı tescil belgesi kopyası gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süre içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre beş kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Norveç dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Buluş Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onayı gerekmemektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve patentlenebilirlik kriterleri bakımından incelenmektedir. Bu süreç içerisinde tesciline engel bir durum oluşmadığı takdirde söz konusu başvuru kabul edilerek resmi bültende yayınlanmaktadır. Ülke mevzuatı çerçevesinde yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar başvuruya itiraz edilebilmektedir. Belirtilen süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması veya gelen itirazların kabul edilmemesi durumunda patent için tescil kararı verilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren iki yıllık ücret ödendikten sonra, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

İlgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkün değildir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Telif hakkı kapsamında yazılı, sözel, artistik, yaratıcı anlamda bilimsel eserler, görsel eserler, üç boyutlu eserler ve yasada belirtilen diğer eserler bulunmaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi,
 • Vekaletname,
  (Eser sahibi tarafından imzalanmalıdır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 • Eserin kopyası,
  (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 • Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,
 • Eserin ayrıntılı tanımı,
 • Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi telif hakkı başvurusu yaptıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Telif hakkı koruma süresi eserin yaratılması ile başlamaktadır. Eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresince geçerlidir.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo