İran

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Farsça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri, 
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve konsolosluk onaylı olmalıdır.) 
 •  Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, 
 • (Nice sınıf sistemine göre; 32. sınıfta yer alan alkollü içecekler ve 33.sınıf bakımından tescil yapılamamaktadır. (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme bir ay içerisinde yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, bir ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Farsça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve konsolosluk onaylı olmalıdır.) 
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname, 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk ve yenilik açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması ve/veya olumsuz bir karar verilmemesi durumunda başvurunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Farsça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Biligleri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve konsolosluk onaylı olmalıdır.) 
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (İngilizce tercümesi gereklidir. Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ülke mevzuatı çerçevesinde söz konusu başvuru patentlenebilirlik kriterleri açısından incelenmektedir. Bu süreç içerisinde olumsuz bir karar verilmezse patent, başvuru sahibinin sorumluluğuna bırakılarak tescil edilmektedir. İlgil ülke mevzuatına göre patent başvuru sürecinde yayın aşaması bulunmamakta olup, tescil sonrasında yayın süreci söz konusudur. Tescil kararı sonrasında, üçüncü kişi ve/veya kurumlar süre kısıtı olmadan itiraz hakkına sahiptir.  

 

Söz konusu ülkede, patent başvurusu için rüçhan hakkı talep edilecek ise; başvuru sahibinin öncelikle rüçhan hakkını aldığı ülkedeki ofis tarafından tescil başvurusunun onaylanmış olması istenmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için başvuru tarihinden itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. Koruma şartları ülke mevzuatına göre belirlenir. 

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü; 

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra koruma süresi ölüm tarihinden sonra 30 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona ermekte olup, süresi dolan eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir hale gelmektedir. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo