Portekiz

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Portekizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (Tüzel kişi başvurularda imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmemektedir.)
 • Tüzel kişi başvurularında Ticari Sicil Kaydı örneği gerekmektedir.
 • Koruma altına alınması istenen markanın 2 adet logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; esasa yönelik inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, 2 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir ve itiraz için ek olarak 1 aylık süre uzatma talep edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ya da gelen itirazın kabul edilmediği takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre sınırsız olarak onar yıllık periyotlar halinde yenilenebilmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Portekizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekaletname,
  (Tüzel kişi başvurularda imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmemektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beşer yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Portekizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Buluş Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (Tüzel kişi başvurularda imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmemektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofisi tarafından başvuru, patentlenebilirlik kriterleri bakımından incelemeye alınmaktadır. Bu süreç içerisinde tesciline engel bir durum oluşmadığı takdirde ilgili başvuru, kabul edilerek yayınlanmasına karar verilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 15 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo