Kosova

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arnavutça ve ya Sırpça dillerinden birinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,.
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Tescil listesi Arnavutça ve ya Sırpça diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Eğer Arnavutça ve ya Sırpça dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme ve esasa yönelik (benzerlik, ayırt edicilik vb.) bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; tescili talep edilen marka, iki ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı yada gelen itiraz/itirazların kabul edilmediği takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Ürünlerin, paketlemelerin üzerine marka işaretinin konması, korunma kapsamındaki markanın ürün depolanması, hizmet sağlanması vb. amaçlarla kullanılması, koruma kapsamındaki marka kapsamındaki ürünlerin ithalat, ihracat ya da transit edilmesi, koruma kapsamındaki markanın iş ile ilgili dokuman ve reklamlarda kullanılması kullanma kapsamında kabul edilebilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arnavutça ve ya Sırpça dillerinden birinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Tescil listesi Arnavutça ve ya Sırpça diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Eğer Arnavutça ve ya Sırpça dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda tasarımın tescil edilmesine karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arnavutça ve ya Sırpça dillerinden birinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,.
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Tescil listesi Arnavutça ve ya Sırpça diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Eğer Arnavutça ve ya Sırpça dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve ülke mevzuatına göre patentlenebilirlik kriterleri açısından resmi bir inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve/veya olumsuz durum oluşmadığı takdirde buluş için patent tescil kararı verilerek, resmi ofis bülteninde yayınlanmaktadır.

 

Bir diğer yandan; tescil süreci içerisinde ilgili buluş için Avrupa Patent Ofis’inden veya herhangi bir Avrupa Patent Anlaşması üye ülkelerinin patent ofislerinden birinden patent tescili alırsa, Kosova Patent Ofisi bu buluş için tescil kararını doğrudan vermektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Yazılı eserler, bilimsel ve artistik eserler, yaratıcılık anlamındaki diğer alanlardaki yaratımlar telif hakları kapsamına girmektedir. Yazılı eserler, tiyatroya ilişkin eserler, gazeteler, bilgisayar programları, filmler, müzikal eserler, koreografik eserler, resimler, çizimler vb., fotoğraflar ve heykeller, mimari eserler vb. bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 

Kosova’da telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. Ortaklaşa yapılan eserlerde, 70 yıllık süre eserin resmi olarak yayınlandığı tarihte başlamaktadır. Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo